19. května 2024

Ubytování uprchlíků z Ukrajiny a SVJ

Mám volný dvou pokojový byt, kde chci ubytovat lidi z Ukrajiny. Musím to nějak oznámit SVJ?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Dle OZ má vlastník jednotky povinnost oznámit osobě odpovědné za správu domu a pozemku – ve Vašem případě SVJ –, bez zbytečného odkladu mimo jiného jméno a bydliště osoby, které přenechal byt k užívání na dobu nikoliv přechodnou a dále počet osob, které budou mít v bytě domácnost, a to i při změně těchto údajů.

Pokud si přejete ve svém bytě ubytovat uprchlíky z Ukrajiny na dobu nikoliv jen přechodnou, tak musíte výše uvedené údaje SVJ oznámit. Přechodně ubytované osoby však SVJ oznamovat nemusíte.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS