19. května 2024

Uzavírání nájemní smlouvy s cizincem

Mám přítele, který nemá české státní občanství, nemůže prokázat znalost českého jazyka, nemá vedený český bankovní účet zkrátka nic, co by ho s republikou spojovalo. Má pouze vízum a chtěl by si tu najít ubytování z důvodu výuky českého jazyka. Proto by mne prosím zajímalo, zda se s takovýmto člověkem dá uzavřít nájemní smlouva? V opačném případě, kdybych napsala smlouvu na své jméno, jaký způsobem bych se mohla krýt v případě například poničení spotřebiče apod., aby majitel nevymáhal škodu na mě, ale aby byla zmíněna 3 osoba. I v případě maximální důvěry bych byla také ráda kryta pro jakýkoli případ. 

Podle současné právní úpravy je možné uzavřít nájemní smlouvu i s cizincem. Je pouze na uvážení pronajímatele, zda s cizincem nájemní smlouvu uzavře, či nikoliv.

Dále je třeba vzít na vědomí povinnosti, které vznikají osobě pronajímatele a cizinci. Vymezení těchto povinností naleznete v zákoně č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. Především se jedná o oznamovací povinnost pronajímatele o ubytování cizince apod.

Nájemní smlouvu můžete samozřejmě uzavřít i Vy jako nájemce a uvést Vašeho přítele jako člena domácnosti nebo společně s přítelem uzavřít nájemní smlouvu s pronajímatelem jako společní nájemci.

Z opatrnosti Vám doporučuji, aby nájemní smlouvu s pronajímatelem uzavřel pouze Váš přítel, jelikož pokud budete jako nájemce vystupovat pouze Vy, odpovídáte za způsobenou škodu či vadu pronajímateli, ačkoliv by ji způsobil Váš přítel. V případě takové situace můžete po příteli následně požadovat náhradu.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS