21. května 2024

Vracení jistiny

Jak je to s jistinou při skončení nájmu? Ve smlouvě je napsané, že pronajímatel musí jistinu vrátit nejpozději do patnácti dnů od ukončení nájmu. Je to už přesně 15 dní a své peníze jsem stále nedostal. Proto bych se chtěl zeptat, zda pro získání mých peněz můžu něco dělat, nebo musím ještě počkat, než to bude přesně 30 dní?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit na to, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Jistina je peněžitá částka, kterou nájemce složí pronajímateli při vzniku nájemního vztahu, jestliže si tak strany v nájemní smlouvě ujednaly, a která slouží k zajištění případných dluhů nájemce vyplývajících z nájmu.

Dle OZ musí pronajímatel vrátit jistinu nájemci při skončení nájmu. Od této zákonné úpravy se lze odchýlit, a tedy stanovit vrácení jistiny nájemci na jiný okamžik než skončení nájmu, pouze za předpokladu, že tím nebudou zkracována práva nájemce. V opačném případě se k takovému ujednání nepřihlíží a použije se zákonná úprava.

Jestliže jste si tedy ve Vaší nájemní smlouvě ujednali, že pronajímatel musí vrátit nájemci jistinu nejpozději do 15 dnů od skončení nájmu, je pronajímatel povinen Vám v této lhůtě jistinu vrátit. Pokud pronajímatel takto neučinil, dostal se tím do prodlení se splněním své povinnosti.

Ve Vašem případě Vám doporučuji písemně vyzvat pronajímatele k vrácení jistiny s oznámením, že je již v prodlení s jejím vrácení. Pokud pak ani takto dodatečně svoji povinnost nesplní, nezbyde Vám, než se domáhat jejího splnění soudní cestou.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS