21. května 2024

Vymáhání nezaplacené faktury TUV soudní cestou

Naše bytové družstvo je odběratel TUV a celková dodávka TUV nám byla dodavatelem TUV vyúčtována za roky 2017 a 2018 v daných termínech. V únoru letošního roku však došlo k přezkoušení měřící soustavy na TUV (jedné patní měřící soustavy ze šesti napojených na místo přípravy) s tím výsledkem, že tato nesplňuje požadavky na přesnost. Na základě toho se nám dodavatel TUV pokouší dodatečnými daňovými doklady doúčtovat spotřebu TUV nejen za rok 2018, ale i 2017. Dodavatel nám k celé situaci nesdělil žádné podstatné informace, a navíc dodatečné vyúčtování za oba roky neodpovídá podle našeho názoru vyhlášce č. 269/2015 a smlouvě o odběru tepla, protože při rozdělení spotřební složky byly pro určitý objekt napojený na plynovou kotelnu použity náměry bytových vodoměrů a pro jiné objekty napojené na stejnou kotelnu náměry patních vodoměrů, které jsou podle dodavatele v pořádku. Může dodavatel TUV takto postupovat, případně prosím o sdělení podle jaké legislativy je k takovému postupu oprávněn. V současné době se snaží dodavatel TUV vymoci námi neuhrazenou fakturu za dodatečné doúčtování TUV soudní cestou.

Chápu-li shora položený dotaz správně, bytovému družstvu se tepelná energie na přípravu teplé vody dodává na základě smlouvy o dodávce tepelné energie ve smyslu ust. § 76 energetického zákona.

Podle energetického zákona musí každá taková smlouva obsahovat pro každé odběrné místo (místo plnění stanovené ve smlouvě o dodávce tepelné energie, v němž přechází tepelná energie z vlastnictví dodavatele tepelné energie do vlastnictví odběratele tepelné energie) mj. též místo a způsob měření a náhradní způsob vyhodnocení dodávky tepelné energie, dojde-li k poruše měřicího zařízení nebo při jeho pravidelném ověřování, a dohodu o přístupu k měřicím a ovládacím zařízením.

Vzhledem k tomu, že úplné znění smlouvy o dodávce tepelné energie nemám k dispozici, odkazuji Vás v prvé řadě na předmětné ujednání této smlouvy, ze kterého by mělo být patrné, jak se postupuje v případě poruchy měřícícho zařízení.

Zároveň si uvést, že podle zákona je odběratel povinen hradit skutečnou výši nákladů na dodávku teplé energie za zúčtovací období, která je mu odběratelem řádně vyúčtována. Jestliže se ukáže, že původní vyúčtování bylo v návaznosti na poruchu měřícího zařízení nikoliv bezvadné, a odběrateli je předloženo vyúčtování správné, je odběratel povinen řádně vyúčtovanou částku uhradit; tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou vadným vyúčtování (vznikla-li v souvislosti s tím nějaká). V opačném případě by se totiž na úkor dodavatele bezdůvodně obohatil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS