21. května 2024

Vypínání topení bez souhlasu členů SVJ

Já i manželka jsme invalidní a máme jedenáctiletou dceru. Máme byt v osobním vlastnictví, tak jako všichni v našem paneláku máme SVJ, ale v posledních letech předseda SVJ dělá to, že na noc vypíná všem topení. Vytápění máme z Brněnských tepláren. Teplárny mi řekly, že na noc topení trochu tlumí, ale nikdy ho nevypínají. Jak mi bylo řečeno, předseda tam dal přístroj, který topení podle nastavení v 21 hod. vypne a kolem 5 hod. zapne. Díky tomu je naše dcera často nemocná, a nejen ona. Když lidi řekli, ať nechá topení zapnuté, řekl, že je předseda a rozhoduje.

Odpověď – 1. část

Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění stanov Vašeho SVJ, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), dále z nařízení vlády č. 366/2013 Sb., (dále jen „nařízení“) a z vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb. (dále jen „vyhláška“).

Z nařízení vyplývá, že jedná-li se o centrální vytápění, jež je na základě tohoto nařízení považováno za společnou část domu, tak jeho provoz a údržba spadá do gesce osoby odpovědné za správu domu. Nebylo-li rozhodnuto shromážděním SVJ jinak, je osobou odpovědnou za správu domu právě SVJ, za které jedná jeho statutární orgán, a tedy předseda či výbor. Nicméně otopná soustava je technickým zařízením domu, které je provozováno v souladu s projektem. Manipulace s otopnými tělesy v rozporu s uvedenými podmínkami vytápění je zakázaná. Nelze opomenout ani fakt, že tímto „vypínáním a zapínáním“ vytápění vznikají všem členům SVJ zvýšené náklady, které by bylo možné požadovat uhradit po předsedovi SVJ.

Termoregulace bytových a nebytových prostor se řídí především zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a dále prováděcími právními předpisy, kterými jsou především shora uvedená vyhláška a nařízení. Zde uvedená právní úprava stanovuje pravidla pro vytápění, dodávku teplé vody a regulaci ústředního vytápění. V příloze č. 1 k této vyhlášce je pak stanoveno, že obývací místnosti (obývací pokoje, ložnice, jídelny, pracovny, dětské pokoje, aj.) mají mít v otopném období 20 °C. Doporučuji tedy, abyste v následujícím období prováděl v jednotlivých místnostech měření teploty, přičemž dle naměřených hodnot pak zjistíte, zda teplota odpovídá požadavku stanovenému uvedenou vyhláškou. S těmito výsledky pak doporučuji se obrátit na SVJ.

Odpověď –  2. část

Dále manipulace ve společných prostorách je v rozporu s jmenovitými podmínkami vytápění, a proto ji nelze tolerovat např. tím, že technické požadavky budou předmětem hlasování či závislé na rozhodování funkcionáře společenství. Pro kolaudaci a provoz bytového domu s ústředním vytápěním je dodržení parametrů projektu otopné soustavy zásadním předpokladem požadované funkce otopné soustavy.

Ve vztahu k předsedovi SVJ pak uvádím, že shromáždění SVJ má právo jej odvolat, a to hlasováním za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů. Pokud tedy předseda SVJ jedná způsobem nevyhovujícím nikoli pouze Vám, ale i ostatním spoluvlastníkům, navrhuji pokusit se iniciovat jeho odvolání, které musí učinit shromáždění SVJ.

K mimořádnému svolání je potřeba návrh alespoň dvou vlastníků, kterým náleží více něž jedna čtvrtina všech hlasů, nejméně však dvou z nich. Pokud by předseda návrhu na svolání shromáždění nevyhověl, mohou tito vlastníci shromáždění k zasedání svolat sami. Je rovněž možné požádat předsedu o zařazení tohoto bodu na program řádného zasedání shromáždění, které se koná (nebo by se mělo konat) každý rok.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS