19. května 2024

Vyúčtování, nebo evidenční list?

Po půl roce se mi podařilo vymámit ze správce našeho domu roční vyúčtování za rok 2019. Po několika urgencích ho hodil do schránky, ačkoli je na něm datum “zpracování” 31. 7. 2020. Zajímalo by mě, zda je ten doklad vůbec platný, když na něm chybí, za které období je vystaven, a mé rodné číslo. Zálohy nejsou rozepsané tak jako v minulých letech. V oddíle “údaje pro platbu” je uvedeno “celková měsíční úhrada za užívání bytu”, (ačkoli jde o roční vyúčtování), a splatnost “poslední den v měsíci”. Doklad nápadně připomíná evidenční list. Další věc, které vůbec nerozumím, jsou čísla ve sloupci “počet osob” v “údajích o zálohách”. Náklady na osobu a měsíc odpovídají údajům v pravém sloupci s lehce nejasným názvem “náklad by”. Poslední nejasnost se týká počtu m2, který neodpovídá údaji ve smlouvě o pronájmu.  Obracím se na Vaši poradnu proto, že mě vysiluje neustále telefonovat správci, opravovat údaje za něj a čekat, až bude mít čas se mi věnovat. Potřebuji tento doklad předložit na úřadu práce, až budu žádat v lednu o příspěvek na bydlení.

Odpověď – 1. část

Bez bližší znalosti Vašeho případu budu ve své odpovědi vycházet především ze zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ”), jakož i zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách“).

Ačkoliv toto není v zadání dotazu uvedeno, dovozuji, že máte uzavřenou nájemní smlouvu s bytovým družstvem. Dle zákona o službách je v tomto případě poskytovatelem služby bytové družstvo a příjemcem služeb jste Vy, jakožto nájemce družstevního bytu.

Bytové družstvo, popř. správce musí vždy za dané zúčtovací období vyúčtovat jednotlivým nájemcům skutečnou výši nákladů a záloh za jednotlivé služby a toto vyúčtování jim doručit nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Ve vyúčtování vždy musí uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Zjednodušeně lze říci, že z vyúčtování musí být zřejmé, jaká byla skutečná cena plnění poskytovaných s užíváním jednotek za zúčtovací období, v jakém rozsahu byla zaplacena a v jakém dosud zůstala dlužnou a jaký je požadavek z toho vyplývající.

Odpověď – 2. část

Pokud Vám tedy přijde, že je vyúčtování vadné z hlediska uvedených informací, máte k dispozici několik možností. Především jako příjemce vyúčtování máte právo podat námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho faktického doručení. Vyřízení uplatněných námitek musí být poskytovatelem služeb uskutečněno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky.

Dále máte možnost k nahlédnutí do podkladů, na základě kterých bylo provedeno rozúčtování a vyúčtování cen služeb. Zároveň je poskytovatel Vám povinen umožnit pořízení kopie těchto podkladů.

Závěrem uvádím, že do doby předložení řádného vyúčtování pak pronajímatel není oprávněn domáhat se zaplacení nedoplatku ze strany nájemce, ba naopak, případná úhrada takového nedoplatku ze strany nájemce by byla považována za plnění bez právního důvodu, a nájemce by se mohl domáhat jejího vrácení.

Kromě toho nájemci za každý den prodlení pronajímatele s doručením řádného vyúčtování, popř. s neplněním povinností spojeným s právem nahlížet do podkladů vyúčtování či s vypořádáním námitek, přísluší částka ve výši až 50,- Kč jako pokuta za prodlení pronajímatele, ledaže by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé požadovat nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany. Dále nelze vyloučit ani vznesení nároků s tím souvisejících, např. nárok na náhradu škody.

Na základě shora uvedeného doporučuji upozornit bytové družstvo, popř. správce na shora uvedené skutečnosti včetně Vašeho případného nároku na zaplacení smluvní pokuty.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS