20. května 2024

Vyúčtování spotřeby vody v bytě, kde nikdo nebydlí

Vlastním byt v domě, kde je založeno společenství vlastníků jednotek. Správu domu a rozúčtování provádí městský úřad za poplatek. V bytě bydlela babička. Po její smrti zde nikdo nebydlí. Tuto skutečnost jsem řádně nahlásila správci domu. V jednotlivých bytech nejsou osazeny vodoměry pro odběr studené vody. V minulosti jsem navrhovala, aby byly vodoměry osazeny. Ovšem ostatní majitelé bytů s tím nesouhlasili. V minulých letech jsem při vyúčtování služeb nehradila žádnou částku za odběr studené vody a osvětlení společných prostor. Nyní jsem obdržela vyúčtování za rok 2018. Správce domu mě do vyúčtování napočítal spotřebu studené vody podle směrného čísla – 46. Na můj dotaz sdělil, že se musím podílet na spotřebě, i když v bytě nikdo nebydlí. Na byt, kde nikdo nebydlí, se pohlíží jako by tam byla přihlášena jedna osoba. Odkázal mě na zákon číslo 67/2013 a vyhlášku 428/21. Navrhl, abychom jsme si osadili vodoměry.  Že v bytě nikdo nebydlí, můžu dokázat nulovou spotřebou z vyúčtování elektrické energie. Rovněž sousedé vědí, že je byt prázdný. Po prostudování zákonů si nejsem jista, že správce postupoval správně. S vyúčtováním nesouhlasím. Při vyúčtování v minulých letech neměli ostatní majitelé bytů žádné připomínky. Jedná se přibližně o částku 3700 Kč. Některé služby v domě jsou rozúčtovány na byt, ty řádně hradím.

Pravidla pro poskytování služeb [dodávka (studené) vody je jednou ze služeb ve smyslu níže uvedeného zákona] spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, jakož i postup při určování záloh za služby, rozúčtování, vyúčtování a vypořádání nákladů na služby zákon č. 67/2013 Sb. (dále jen „zákon o službách“).

Jak vyplývá z platné právní úpravy (zákona o službách a občanského zákoníku), společenství vlastníků jednotek jako osoba odpovědná za správu domu a pozemku zajišťuje jednotlivým vlastníků bytů poskytování služeb, za což je oprávněno požadovat od jednotlivých vlastníků uhrazení záloh na úhradu nákladů na takové služby.

Za účelem zjištění skutečné výše nákladů pro jednotlivé byty (společenství zajišťuje dodávku služeb pro celý bytový dům) je nutné celkové náklady rozúčtovat. Rozúčtováním se rozumí vyčíslení celkové výše nákladů za poskytované služby (pro celý bytový dům) v daném zúčtovacím období mezi jednotlivé vlastníky a způsob rozdělení nákladů na služby.

Dle zákona o službách o způsobu, jakým jsou služby mezi jednotlivé byty rozúčtovány, rozhoduje společenství vlastníků jednotek. Nedojde-li k takovému rozhodnutí společenství, rozúčtují se náklady na dodávka vody v poměru naměřených hodnot na podružných vodoměrech; není-li provedena instalace podružných vodoměrů ve všech bytech v domě, rozúčtují se náklady na dodávku vody podle směrných čísel roční potřeby vody.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, že by společenství vlastníků jednotek přijalo rozhodnutí o způsobu rozúčtování jednotlivých služeb. V takovém případě je tedy nutné postupovat dle zákonné úpravy. Vzhledem k tomu, že v jednotlivých bytech nebyla provedena instalace podružných vodoměrů (jak výslovně uvádíte), v souladu se zákonem se náklady na dodávku vody se rozúčtují podle směrných čísel roční potřeby vody.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS