20. května 2024

Vyúčtování za služby a revize plynového kotle

Kdo hradí revizní prohlídku plynového kotle, majitel bytu, nebo nájemce? Jak „dostat“ z majitele (pronajímatele) vyúčtování za služby? Je pravidelná roční revizní prohlídka plynového kotle součástí běžné údržby bytu, či do této kategorie nespadá? Jedná se o částku 1442 Kč, která podle mého názoru není to součást drobných oprav, běžné údržby (NV č. 308/2015 Sb.). Majitelka mě nutí, abych to platila já, a revizní technik mě dává fakturu na moje jméno. Bohužel při kontrole nájemní smlouva je věta, že nájemce uhradí revizní prohlídku plynového kotle, ale domnívám se, že kdyby to byla povinnost pronajímatele, že toto ujednání by mohlo být neplatné. Jak „dostat“ z majitele (pronajímatele) vyúčtování za služby? Nájem mám již od poloviny roku 2015 (předávací protokol se stavy máme), ale jsem přesvědčena, že je za energie vysoký přeplatek (cca 1 500 měsíčně!), ale majitelka mně říká, že „to“ vychází akorát, ale nic mě nechce předložit. Jak mám postupovat? Kde v zákoně je uvedená povinnost předložit a do kdy vyúčtování za energie?

Vymezení práv a povinností nájemce a pronajímatele nalezneme v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zde je stanoveno, že nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

Bližší specifikaci drobných oprav a běžné údržby nalezneme v nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Úprava v nařízení přímo nezmiňuje revize plynových zařízení a povaha této činnosti tak bude muset být posouzena s ohledem na definici běžné údržby. Za běžnou údržbu bytu se ve smyslu nařízení rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Plynový kotel nejspíše nelze podřadit pod byt, jeho zařízení nebo vybavení, a proto revizní prohlídku není možné považovat za běžnou údržbu.

Pokud jste si však v nájemní smlouvě ujednali jinak, pak mám za to, že je možné se na takové ustanovení odkazovat a úhradu po nájemci požadovat.

K dotazu č. 2:

Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce v souvislosti s poskytováním služeb jsou vymezeny v zákoně č. 67/2013 Sb. Jelikož neznám přesné znění Vaší nájemní smlouvy, budu vycházet ve své odpovědi pouze z výše zmíněného zákona.

Poskytoval služeb má povinnost předložit příjemci služeb vyúčtování skutečné výše nákladů a záloh za jednotlivé služby vždy za zúčtovací období, typicky 12 měsíců, a to nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období.

Jestliže poskytovatel služeb nesplní tuto povinnost, je příjemce oprávněn požadovat po pronajímateli uhrazení pokuty za prodlení, a to buď ve výši ujednané, která nesmí přesahovat 50,- Kč za každý započatý den prodlení anebo, pokud nebyla výše ujednána, ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení.

Pokud byl poskytovatel služeb v prodlení před 1. 1. 2016, činila výše pokuty 100,- Kč za každý započatý den prodlení, a to do 31. 12. 2015.

Doporučuji tedy vyzvat pronajímatele k předložení řádného vyúčtování a sdělit mu, že máte současně ze zákona nárok na úhradu pokuty za prodlení. S ohledem na to, že se jedná o povinnost pronajímatele plynoucí ze zákona, bylo by možné se domáhat u příslušného soudu, aby tuto povinnost splnil.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS