19. května 2024

Vyvložkování komínů a náhrady těm, kterých se to netýká

Jsme SVJ se šesti byty a na základě revizní zprávy jsme se rozhodli nově vyvložkovat komíny, které jsou společnými částmi domů. Oprava bude hrazena ze společných záloh na opravy (fond oprav). Jeden byt už si tuto opravu v minulosti zajistil a uhradil sám a v druhém bytě se tato oprava provádět nebude – majitel spalinovou cestu nevyužívá, vše má na elektřinu. Náleží oběma náhrada, když zálohy na opravy pravidelně platí? A ještě jeden dotaz: v bytech máme nainstalovány podružné vodoměry, ve sklepě pak vodoměr vodáren. Musí se tyto podružné vodoměry také pravidelně měnit, pokud spotřeba vody měřená hlavním vodoměrem souhlasí se spotřebou na podružných vodoměrech?

Úvodem mi dovolte uvést, že bez konkrétních znalostí stanov Vašeho SVJ a bližších informací k danému případu budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy týkající se této problematiky.

Pokud vyvložkování komínů, které jsou společnou částí, provádí SVJ z finančních prostředků vlastníků jednotek účtovaných jako dlouhodobé zálohy na opravu, a někteří vlastníci jednotek již tuto rekonstrukci provedli na vlastní náklady, vznikl jim přeplatek na zálohách vůči ostatním vlastníkům jednotek.

Doporučuji se s těmito vlastníky domluvit na způsobu vypořádání tohoto přeplatku, přičemž jako možný způsob se nabízí snížení odvodu dlouhodobé zálohy, popř. započtení přeplatku při dalších opravách hrazených z dlouhodobých záloh.

Co se týká Vašeho druhého dotazu, odpověď se nachází v zákoně o metrologii a ve vyhlášce 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Z těchto právních předpisů vyplývá, že stanovené měřidlo může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření, a tedy je zákonná povinnost Vašeho SVJ tyto vodoměry po uplynutí doby platnosti ověření vyměnit.

Závěrem uvádím, že vodoměry na studenou a teplou vodu používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům mají dobu platnosti stanovenou na 5 let.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS