20. května 2024

Závěť a dědění bytu v domě s SVJ

Prosím o pomoc s ohledem na aktuální úmrtí manžela maminky. Je zmatená různými radami, pochopitelně i znejistěná budoucností. Pán byl vlastníkem bytu v SVJ, kde jako manželé žili. Maminku jako manželku ustanovil univerzální dědičkou svého majetku (sepsáno u notáře). Dědické řízení ještě neproběhlo, nicméně v domě již maminku straší, že převod bytu stejně půjde k řešení, bude platit nějaký odhad atd. Pochopitelně máme s maminkou strach, co nás ještě může čekat… Sama si všechny platby za byt převedla na sebe a teď nevíme, jestli jsme udělali dobře.

Z Vašeho dotazu usuzuji, že manžel Vaší maminky, tedy zůstavitel, měl předmětnou bytovou jednotku ve výlučném vlastnictví v domě, ve kterém bylo zřízeno společenství vlastníků jednotek. Vzhledem k tomu, že Vaše maminka byla zůstavitelem určena za jedinou univerzální dědičku jeho jmění, bude jí po skončení dědického řízení soudem potvrzeno nabytí tohoto dědictví, avšak za předpokladu, že zůstavitel neměl děti, které zákon chrání jako nepominutelné dědice. Nepominutelné dědice nelze na jejich zákonném dědickém podílu zkrátit, ledaže by se dědictví zřekli nebo byli vyděděni. Jedná se vždy o děti zůstavitele a případně i jejich děti. Zda tedy Vaše maminka nabude vlastnictví k předmětné bytové jednotce, bude záležet na průběhu dědického řízení, na okruhu dědiců a zda a jak se případně dědici mezi sebou dohodnou, pokud by jich bylo více (např. v případě nepominutelných dědiců). V případě, že je některým z dědiců nezletilé dítě, má dědické řízení určitá specifika, kdy i některé dílčí úkony musí schválit soud a zpravidla nebývá nakloněn tomu, aby nezletilí dědici byli „vypláceni“ namísto získání podílu na nemovité věci. Záleží ovšem vždy na okolnostech konkrétního případu.

Ostatní obyvatelé domu, kteří Vaši maminku “straší“ zmíněným placením odhadu apod. mají zřejmě na mysli povinnosti stanovené v souvislosti se zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl však již zrušen a dědická daň od roku 2014 neexistuje, tudíž tak k jejímu určení již není třeba žádný odhad provádět. I přesto se však odhad provést muset bude, k tomu viz poslední odstavec. Na okraj si ještě dovolím zde poznamenat, že majetek bezúplatně nabytý dědictvím je dnes předmětem daně z příjmů upravených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ten ve svém ust. § 4a písm. a) stanoví, že od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Vaše maminka je tedy od daně osvobozena.

Vaše maminka však určité poplatky s vyřizováním dědictví hradit muset bude. Jedná se o odměnu notáře za úkony provedené v řízení o pozůstalosti a za případné další služby. Těmi bude například úhrada znaleckého posudku při odhadu ceny zděděného majetku, neboť základem pro určení odměny notáře je obvyklá cena majetku pozůstalosti.

O průběhu dědického řízení lze bližší informace získat od notáře, kterému bylo dědické řízení přiděleno. V případě potřeby právní pomoci se zároveň můžete kdykoli obrátit na advokáta dle Vašeho výběru.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS