20. května 2024

“Zbytek” nájemného z kauce

Chtěla bych se touto cestou prosím informovat o kauci v našem bytě. Nájemník složil 2 kauce, došlo k navýšený nájmu a nyní nám dal výpověď, ve které mimo jiné uvádí, že nájem skončí ke dni 30.6., a ať si dva nájmy vezmeme z této kauce. Tudíž bychom neměli na případné škody, které v bytě udělal. Je možné aby takto postupoval? Máme právo mu říct, že kauci mu vrátíme až po vyúčtování a předání bytu a že nájmy musí řádně zaplatit?

Nájemní vztah mezi Vámi a nájemcem končí uplynutím výpovědní doby. Do té doby je nájemce povinen platit nájemné v ujednané výši. V případě, že nájemce bude v prodlení se zaplacením sjednaného nájemného, lze po něm požadovat např. úroky z prodlení, popř. jiné sankce dle nájemní smlouvy. Jistota (kauce) nemůže během trvání nájmu sloužit jako ekvivalent nájemného.

Jako pronajímatel máte povinnost při skončení nájmu vrátit nájemci jistinu včetně úroků z této jistiny, přičemž výše úroků by měla být sjednána v nájemní smlouvě. Pokud tomu tak není, má nájemce právo na úroky alespoň ve výši zákonné sazby. S vrácením jistoty není možné čekat až na provedení vyúčtování.

Pokud nedojde ze strany nájemce k zaplacení nájemného za poslední dva měsíce, můžete po skončení nájmu pohledávku na splatné nájemné včetně úroků z prodlení proti jeho splatné pohledávce (jistině) včetně úroků jednostranně započíst.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS