21. května 2024

Zprůměrované vyúčtování kvůli nefunkčním měřákům

Od 1. 11. 2018 bydlím v bytě. Převzala jsem od bytového družstva vyúčtování, kde se nedá vyčíst spotřeba vody ani topení, jsou tam jen sumy. Kompletně všechny služby zprůměrovali na osobu dle velikost bytu. Odůvodnili to tak, že na některých bytových jednotkách měřáky nefungují a ze zákona mají právo zprůměrovat celou spotřebu budovy na osobu. Mají na toto právo, i když na mém bytě všechny měřáky fungují? Musím doplácet na to, že jiným bytům to nefunguje? Tvrdili mi, že zákon jim to dovoluje. Veškeré moje šetření tímto přišlo vniveč, tak bych chtěla vědět, jestli to zákon opravdu povoluje.

Odpověď na shora položený dotaz nám poskytne jednak zákon č. 67/2013 Sb. (dále jen jako „zákon o službách“), který vedle dalšího upravuje postup při rozúčtování nákladů na poskytování služeb spojených s užíváním bytů, a jednak prováděcí vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Rozúčtováním se přitom rozumí vyčíslení výše nákladů za poskytované služby v daném zúčtovacím období pro jednotlivé příjemce služeb a způsob rozdělení nákladů na služby.

Zákon o službách obecně stanoví, že pokud je zvláštním zákonem (zákonem o hospodaření energií) stanovena povinnost měřidel podle zákon o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, provede se rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen jako „náklady na vytápění“) následujících způsobem.

Náklady na vytápění v zúčtovací jednotce za zúčtovací období se rozdělí na složku základní a spotřební. Základní složka přitom vyjadřuje tu část nákladů na vytápění, která není závislá na chování příjemců služeb, spotřební složka pak naopak tu část nákladů závislých na skutečné spotřebně jednotlivých příjemců.

Základní složka je rozdělena mezi příjemce služeb podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Výši základní složky určuje poskytovatel služeb (zde bytové družstvo).

Spotřební složka je rozdělována mezi příjemce služeb úměrně výši náměrů stanovených měřidel, a to s použitím korekcí a výpočtových metod, zohledňujících i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

Jestliže dojde k poruše měřidla podle zákona o metrologii, zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění nebo instalovaného vodoměru, stanoví poskytovatel služeb spotřební složku za dobu poruchy podle údajů dvou z klimatického hlediska srovnatelných zúčtovacích období. V případě poruchy měřidel by tedy bytové družstvo mělo postupovat tímto způsobem.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS