27. května 2024

Zveřejnění jmen podnájemníků a GDPR

BD v roce 2010 schválilo pravidla podnájmu družstevního bytu, kde požaduje po nájemníkovi sdělit jména podnájemníků včetně kontaktů na ně, zároveň požaduje předložení podnájemní smlouvy mezi nájemcem a podnájemcem, tyto smlouvy pak zakládá. Je BD vzhledem k GDPR oprávněno ze zákona požadovat tyto údaje, když nejsou podstatné pro jakoukoli činnost družstva (krom počtu osob obývajících byt pro vyúčtování služeb)? Vztahy mezi nájemcem a podnájemcem nesouvisí nijak s činností BD, pokud nájemce požádal vlastníka BD o souhlas s podnájmem a ten mu ho udělil.

Odpověď – 1. část

Nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkráceně pak „GDPR“) je přímo aplikovatelným právním předpisem stanovujícím pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Dle zmíněného nařízení se osobními údaji rozumí jakékoliv informace o konkrétní osobě, na jejichž základě je možno danou osobu konkretizovat (například tedy jméno, příjmení a bydliště). Zpracováním osobních údajů se pak rozumí jakákoliv manipulace s těmito údaji, například jejich zaznamenání, shromažďování, vyhledávání, nahlížení do nich, jejich přenos, vymazání, umožnění nahlížení do nich atp.

Základní zásadou pro zpracování osobních údajů je zásada, podle které musí být osobní údaje pracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem. Jsou-li tyto údaje shromažďovány, pak musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Dle nařízení je zpracování osobních údajů mj. zákonné, pokud (a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, (b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje anebo (c) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Odpověď – 2. část

Pokud jde o zpracování údajů v předmětné situaci, dovolím si předně uvést, že žádné zákonné ustanovení explicitně nezakládá povinnost nájemce (potažmo člena bytového družstva) sdělovat bytovému družstva jméno, příjmení či další údaje o podnájemníkovi. Nájemce pouze povinnost vyžádat si souhlas družstva s podnájmem bytu další osobě (to neplatí, pokud člen družstva dává do podnájmu část bytu, avšak v bytě dál sám trvale bydlí), a to v písemné formě, avšak tento souhlas však nemusí výslovně znít ve prospěch konkrétní osoby.

Na druhou stranu družstvo je vlastníkem předmětné nemovitosti a tedy osobou, která tuto nemovitost spravuje. Na základě těchto titulů je družstvo např. povinno zabránit vzniku hrozící újmy či jiného nebezpečí, pročež je např. v odůvodněných případech oprávněno vstoupit do bytu apod. S ohledem na to považuji za nezbytné pro účely oprávněných zájmů, aby mělo bytové družstvo údaje o podnájemnících k dispozici. V případě opačného výkladu, by totiž byla značně omezena možnost družstva vykonávat svou zákonnou povinnost.

Závěrem si však dovolím uvést, že neznám všechna specifika konkrétního případu, a proto ve své odpovědi vycházím toliko z obecné právní úpravy. Za předpokladu, že bych měl k dispozici všechny potřebné informace, mohla by se má odpověď stran oprávněnosti zájmu zpracování osobních údajů lišit. S ohledem na to Vám tedy doporučuji, abyste v případě zájmu o bližší právní analýzu předmětného dotazu vyhledal odpornou pomoc advokáta.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS