30. května 2024

Téma: Může nájemník chovat exotická zvířata?

Jedním z často diskutovaných ustanovení nájmu bytu a mezi pronajímateli již i obecně známé je právo nájemce na chov zvířete v pronajatém bytě či domě dle ustanovení § 2258 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“). Upozorňujeme však, že jde pouze o ustanovení týkající se bytů a domů pronajímaných pro bytové potřeby. Nejde o případy podnikatelských či krátkodobých nájmů. Střetává se zde zájem pronajímatele na řádném užívání pronajatých bytů a domů, jejich nepoškozování, bezpečnosti ostatních nájemců, s realitou lidského života, kde každý má právo na svého domácího mazlíčka.

Zákonodárce proto nalezl určitý kompromis. Nájemce má právo chovat v pronajatém bytě zvíře. Jde o výslovně přiznané právo, odchýlení od této úpravy v neprospěch nájemce není možné (ustanovení § 2235 občanského zákoníku), a i kdyby byl zákaz ve smlouvě uveden, jednoduše tato část smlouvy neplatí.

Ovšem pozor, jestliže si strany v nájemní smlouvě upraví právo nájemce chovat určité zvíře jako výslovné povolení, pronajímateli již nevzniká oprávnění bránit se proti nadměrnému obtěžování či nákladů na udržení bytu a společných prostor v pořádku. Vychází se z toho, že nájemní smlouva tyto skutečnosti již zohlednila například vyšší cenou apod. Platí však výše zmíněná pravidla pro všechny zvířata stejně? Co kdyby šlo o exotické či užitkové zvíře?

 Exotické zvíře

Za exotické zvíře se považuje vzácné či neobvyklé zvíře. Zvíře, které je obecně chápáno jako volně žijící druh, a ne jako domácí mazlíček. Nejčastěji se u nájemníků setkáte s pavouky, hady, leguány, papoušky apod. Občanský zákoník na ně výslovně nepamatuje, nicméně platí, že pokud chov zvířete přinese zvýšené obtíže pro pronajímatele či ostatní obyvatele domu, může pronajímatel požadovat ukončení takového způsobu užití pronajatého domu či bytu. Těmito obtížemi se myslí zejména hluk, zápach, nebezpečí. Je však zapotřebí brát v potaz i povahu a místo pronajímaného bytu či domu. Bude rozdíl, jestli půjde o dům na venkově či byt v panelovém domě na sídlišti.

Nejde proto jednoznačně odpověď, zda chov exotických zvířat lze nájemníkovi zakázat. Vždy se musí každý případ posuzovat individuálně.

 Nároky pronajímatele

Pokud půjde o chov zvířete v rozporu s komentovaným ustanovením může nakonec vést k naplnění výpovědního důvodu podle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) nebo § 2291 občanského zákoníku a pronajímatel může nájemci dát výpověď.

Dále může pronajímateli vzniknout právo na náhradu škody (ustanovení § 2913 občanského zákoníku). A právo na náhradu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu. K takovému postupu je oprávněn, došlo-li skutečně ke zvýšení takových nákladů na údržbu společných částí domu v důsledku chovu zvířete nájemcem a pouze v rozsahu zvýšení. Takový dluh se může stát splatným teprve po oznámení nájemci. Prodlení s jeho úhradou povede k prodlení nájemce a nájemce bude muset pronajímatele platit i úroky z prodlení.

Zdroj: JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

Foto: Pixabay