15. června 2024

Téma: Voda pro nás, my pro vodu

Dešťová voda – její jímání a ošetření (IV)

Proč a kde využívat dešťovou vodu

Dešťová voda může po minimální úpravě nahradit v řadě případů vodu pitnou (užitková voda na splachování záchodů, úklid, mytí vozidel), v případě závlahy je pak dokonce i vhodnější než pitná. Obvykle je srážková voda schopná nahradit až 50 % pitné vody. Za určitých podmínek, a stále častěji, se používá i na osobní hygienu, zejména tam, kde je pitné vody nedostatek, nebo kde to zákazníci vyžadují s ohledem na zdravotní stav např. dětí (atopické ekzémy apod.).

Obvyklé schéma na využití srážkové vody viz ČSN EN 16941-1

Voda ze střechy je zachycena okapem a přes mechanický filtr natéká do zásobníku srážkové vody, nezachycený přebytek odtéká přepadem do vsaku nebo kanalizace. Voda určená k využití v budově je pak čerpána do rozvodu užitkové vody a použita na splachování záchodů nebo na zálivku. V případě nedostatku srážkové vody je do systému dopouštěna pitná voda, a to tak, aby nedošlo k propojení rozvodu pitné a užitkové vody. Výtokové ventily užitkové vody musí být označeny tabulkou „nepitná voda“.

Rozvody užitkové vody v rodinných domech a ve veřejných budovách

Pro vlastní účely a účely splachování obvykle stačí mechanické předčištění srážkové vody. Pro veřejné budovy a použití pro hygienické účely se doporučuje její úprava. Obvykle stačí hygienizace vody UV nebo dávkování chloru, popř. i vícestupňově ve formě ultrafiltračních membrán a hygienizace.

Navrhování zařízení pro využití srážkové vody

Asi nejvhodnější je postupovat podle norem (např. ČSN EN 16941-1). Z předpokládané spotřeby užitkové vody, z předpokládané produkce srážkové vody (plocha střechy x srážkový úhrn) a z předpokládané bezdeštné doby (cca 21 dnů) se vypočítá optimální velikost akumulační nádrže, kterou můžeme upravit podle toho, jaká je dostupnost pitné vody. V potaz bychom měli brát, zda uvažujeme s využitím vody na závlahu (na 100 m2 se uvažuje s 1 m3 objemu navíc).

Volba nádrže

Asi nejčastější a nejpodstatnější komplikací je nevhodná volba nádrže v případech vyšší hladiny podzemní vody, tj. tam, kde hrozí poškození nádrže vztlakem (a to i v případě výkopu v nepropustné zemině a obsypu nádrže např. pískem). Z tohoto pohledu a z pohledu možnosti umístění nádrže do pojížděných míst se volí obvykle mezi plastem a betonem.

Údržba systému

Akumulační nádrž je vhodné minimálně jednou za rok důkladně vyčistit, a to v období po pylové sezóně (tam, kde se pyl vyskytuje) nebo na začátku jarní sezóny. Zařízení, která využívají membrány, např. pro výrobu hygienicky nezávadné vody, je možné dozorovat i na dálku. Častým vybavením nádrží je také sledování výšky hladiny v nádrži mechanicky nebo digitálně.

Zdroj: ČKAIT

Foto: Pixabay