23. července 2024

Právní poradna: Rekonstrukce bytu v panelovém domě

Prosím o specifikaci povinností vlastníka bytové jednotky (stavebníka) před prováděním změny dokončené stavby (stavební úpravy) bytu v panelovém domě (při zachování vnějších ohraničení bytu), aby stavební úřad mohl písemně rozhodnout a sdělit stavebníkovi a vlastníkovi domu, zda se jedná o stavební úpravu, pro kterou: a) je třeba stavební povolení, b) stačí ohlášení stavby, c) není třeba ani ohlášení stavby, a tím určit další postup při schvalování stavební úpravy dokončené stavby. Například zda stavebník musí v této fázi předložit stavebnímu úřadu záměr (popis zamýšlených úprav), posouzený a podepsaný autorizovaným inspektorem, a to proto, že stavebník pro toto odborné posouzení nemá autorizaci.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen „stavební zákon“). Současně je třeba upozornit na skutečnost, že Váš dotaz se věcně týká především stavebního řízení, a tedy tato problematika není v rámci této poradny řešena. Nicméně k Vašemu dotazu lze nad rámec shora uvedeného uvést následující základní informace.

To, zda je třeba pro konkrétní stavbu stavební povolení nebo ohlášení stanovuje přímo stavební zákon, nerozhoduje o něm stavební úřad ani jiný orgán. Dle popisu stavebního záměru ve Vašem dotazu se ve Vašem případě bude nejspíše jednat o stavební úpravy dle § 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, které nevyžadují ani stavební povolení ani ohlášení.

Musely by však být splněny všechny podmínky v tomto ustanovení stanovené, což z Vašeho dotazu nemohu posoudit. Těmi jsou tyto: stavební úpravy nezasahují do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Odpověď – 2. část

Pro realizaci takového stavebního záměru je však dále třeba územního souhlasu, který vydává stavební úřad. To lze získat oznámením záměru stavebnímu úřadu, ke kterému bude třeba přiložit určité, zákonem požadované dokumenty, jako např. souhlas vlastníka pozemku nebo stavby, které jsou uvedené ve stavebním zákoně.

Při splnění všech zákonných požadavků na oznámení záměru vydá pak stavební úřad územní souhlas do 30 dnů ode dne podání oznámení. K detailnějšímu rozboru Vašeho případu Vám však doporučuji, abyste vyhledal odbornou pomoc advokáta zabývající se touto problematikou a detailně ho seznámil s celým případem.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay