21. dubna 2024

Do konce letošního roku se musí stanovy bytových družstev přizpůsobit nové právní úpravě

V loňském roce nabyly účinnosti dvě významné novely zákona o obchodních korporacích – č. 33/2020 Sb. (ZOK)., účinná od 1. 1. 2021, a novela občanského zákoníku č. 163/2020 Sb. (OZ), účinná od 1. 7. 2020.

ZOK dává lhůtu jednoho roku k přizpůsobení stávajících stanov BD donucujícím ustanovením zákona nejpozději do  31. 12. 2021. Novela OZ se týká především bytového spoluvlastnictví, avšak obsahuje také změny týkajících se ustanovení ZOK, upravující právní poměry bytových družstev a nájmu družstevního bytu. Proto je každé družstvo povinno postupovat již od 1. 7. 2020 v souladu s touto novelou a nemůže se řídit ustanovením stanov, které jsou v rozporu se závaznými (donucujícími) ustanoveními obou novel.

Sdružení bytových družstev a SVJ (SMBD) připravilo proto novou verzi Metodického návodu se vzorem stanov BD a ve stejném rozsahu Metodický návod pro zpracování stanov SVJ s podrobným komentářem. Pro stanovy SVJ sice neplatí lhůta 31. 12. 2021, jako je tomu u bytových družstev, avšak v návaznosti na novelu OZ v části týkající se bytového spoluvlastnictví je rovněž třeba upravit ustanovení stanov SVJ, která jsou po  1. 7. 2020 v rozporu s donucujícími ustanoveními novely OZ a nelze je proto nadále použít.

Oba metodické návody se vzory stanov BD a SVJ najdete na webových stránkách SMBD www.bytovadruzstva.cz

Zdroj: JUDr. František Lebl, předseda SMBD

Foto: Pixabay