12. dubna 2024

Hraje půjčka roli v dědictví?

Opravuji dům rodičů, mám na své jméno sjednanou půjčku, dům je v zástavním právu, ale není můj. Je rodičů. Chtěla jsem se zeptat, zda se k domu váže i nějaké dědické právo, když byly do domu vložené investice. Kdyby se něco stalo a dům by šel do dědictví, zda by moje půjčka hrála nějakou roli.

“Chtěl upozornit, že při své odpovědi budu vycházet pouze z informací, které jsou obsaženy ve Vašem dotazu, a bez znalosti dalších bližších okolností Vám tak mohu poskytnout pouze obecnou odpověď, vycházející z platné právní úpravy.

Lze říci, že pokud jste za účelem opravy domu zapůjčila svým rodičům finanční částku, stala jste formálně věřitelkou svých rodičů s nárokem na budoucí vrácení této zapůjčené částky. Vzhledem k tomu, že dluhy zůstavitele přecházejí dle § 1701 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na dědice, má každý věřitel má právo se do dědického řízení přihlásit, aby byla jeho pohledávka z majetku zůstavitele uspokojena.

Pokud byste se rozhodla postupovat uvedeným způsobem, doporučoval bych Vám sepsat se svými rodiči smlouvu o zápůjčce, v níž bude uvedena přesná výše půjčeného finančního obnosu a splatnost, neboť ústní dohoda by byla v případném dědickém řízení poměrně obtížně prokazatelná.

Nicméně nechce-li se Vám poskytovat na opravu domu rodičů finanční prostředky takto formálně smluvně, mohou Vaši rodiče sepsat závěť, v níž Vámi provedené a financované opravy svého domu zohlední, např. tak, že Vám dům či jeho část odkáží. Zároveň byste tak měla jistotu, že skutečně investujete peníze do majetku, který bude později ve Vašem vlastnictví. V této souvislosti doplním, že alternativou k sepsání závěti je také uzavření dědické smlouvy dle § 1582 a násl. občanského zákoníku.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS