22. července 2024

Jediný klíč k bytu

“Nový majitel našeho domu chce vyměnit zámek u vchodových dveří do domu. Ke každému bytu chce dát k dispozici pouze jeden klíč. Jsme tříčlenná rodina a jeden klíč od vchodu do domu nám nestačí, přicházíme a odcházíme různě. Majitel nám nechce ani dovolit nechat si udělat klíče na vlastní náklady. Když dám klíč dceři, která chodí ze školy nejdřív domů, ale pak má kroužky, ze kterých se naopak vrací domů později, nemůžeme se já ani manžel dostat ke svému bytu. Co máme v takovémto případě dělat?”

Ačkoliv to z dotazu není zcela jasné, předpokládám, že předmětný byt užíváte jako nájemce na základě nájemní smlouvy uzavřené s jeho vlastníkem, který je současně vlastníkem bytového domu.

Nejprve je potřeba posoudit, zda jednotliví členové Vaší rodiny užívají předmětný byt v souladu se zákonem či nájemní smlouvou. Může se jednat o situaci, kdy jste všichni tři členové rodiny uvedeni jako nájemci a jedná se tedy o společný nájem, popř. o situaci, kdy je nájemní smlouva uzavřená pouze mezi Vámi či jiným členem rodiny a vlastníkem bytu a zbývající členové rodiny jsou v nájemní smlouvě uvedeni jako členové nájemcovy domácnosti.

Bohužel bez znalosti obsahu nájemní smlouvy nemohu posoudit, o jaký ze shora uvedených případů se jedná, ani zda je problematika klíčů v nájemní smlouvě upravena.

V obou uvedených případech nicméně platí, že s nájmem bytu je spojený i nájem společných částí a pronajímatel (vlastník bytu) je povinen umožnit nájemci řádný a nerušený výkon práv z tohoto nájemního vztahu. Jelikož vchodové dveře jsou pravděpodobně společnou částí, musí pronajímatel umožnit každému nájemci řádné a nerušené užívání i těchto dveří.

Jsem toho názoru, že pokud pronajímatel neumožňuje ani na vlastní náklady okopírovat si klíč od vchodových dveří a dalším členům rodiny, tím narušuje výkon užívacích práv z nájemního vztahu nejen ke společným částem, ale i k bytu samotnému, porušuje tím jeho zákonnou povinnost.

Doporučuji se s pronajímatelem zkusit nejdříve dohodnout a upozornit ho na skutečnost, že pravděpodobně jedná v rozporu se zákonem, a dále v případě trvání problému vyhledat odbornou právní pomoc.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay