18. června 2024

MPO: Otázky a odpovědi k novinkám v energetice

Ministerstvo průmyslu a obchodu přináší odpovědi na dotazy k novele energetického zákona.

Co MPO v aktuální novele energetického zákona navrhuje?

Abychom posílili energetickou bezpečnost České republiky a zlepšili ochranu spotřebitelů, navrhujeme opatření zpřísňující pravidla uskladňování plynu v tuzemských zásobnících, změny v režimu Dodavatele poslední instance a změny u ERÚ.

Jak se změní pravidla pro uskladňování plynu?

Zavádí se princip zvaný Use it or lose it (UIOLI). Rusko zneužívá energetiku jako zbraň a není náhoda, že si zásobníky s plynem napříč Evropou před minulou zimou pronajala ruská společnost Gazprom a nechala je prázdné. Zvýšila tak tlak na růst cen energií v Evropské unii a vystavila Evropu hrozbě nedostatku plynu. Opatření Use it or lose it zabrání opakování takového scénáře u nás. Firma, která si pronajme kapacitu v některém z tuzemských zásobníků, bude také muset tuto kapacitu využít, jinak o ní přijde a zarezervovat si ji bude moci jiný subjekt. Zásobníky zemního plynu na území ČR jsou schopny pojmout cca 30 % roční spotřeby. Zavedení principu UIOLI umožní plné využití zásobníků plynu, protože odstraní blokování jejich rezervované, ale nevyužité kapacity. Minimální požadovaná naplněnost zásobníků bude vycházet z prováděcího předpisu, který bude vydán po přijetí novely.

Účelem je efektivní využití skladovacích kapacit v zásobnících plynu. Vedle pozbytí práva k nevyužité skladovací kapacitě zásobníku plynu je proto nezbytné upravit postup zpřístupnění nevyužité skladovací kapacity jiným subjektům na trhu. To bude probíhat formou aukce.

Jaká je současná kapacita tuzemských zásobníků plynu a jaká česká spotřeba plynu?

Kapacita tuzemských zásobníků je zhruba 3,35 miliardy m³ plynu a roční spotřeba v roce 2021 byla cca 9,4 miliardy m³. Domácnosti z toho spotřebovaly přibližně 2,5 miliardy m³ zemního plynu. K 2. 6. je v tuzemských zásobnících přibližně 1,86 miliardy m³ zemního plynu.

Jak se změní režim Dodavatele poslední instance (DPI)?

Nově se zavádí povinnost pro dodavatele, aby zákazníkům, kteří řádně hradili platby za energie, automaticky nabídl standardní tarif. Dodavatel o tom zákazníka informuje dopisem. Novela také zkracuje režim DPI z šesti měsíců na polovinu. Chceme, aby ubylo administrativy pro odběratele i pro stát při hledání nového dodavatele, chceme posílit jistotu a ochránit odběratele energií, kteří spadli do režimu DPI.

Co se mění u ERÚ?

Loňský krach Bohemia Energy odhalil nedostatečnou akceschopnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Povinnosti ERÚ je podle zákona chránit spotřebitele. Zákon ale definuje jen velmi omezené podmínky, za kterých by byli členové rady odvolatelní. Proto aby se současný stav napravil a byla možnost odvolat členy Rady ERÚ v případě, že svým jednáním naruší řádný výkon pravomocí úřadu, předložil předseda Hospodářského výboru PSP ČR Ivan Adamec tento pozměňovací návrh. Novela také jasně vymezí hierarchii vedení úřadu. Navrhuje se, že předseda rady bude organizovat a řídit její činnost, že bude řídit úřad s výjimkou výkonu pravomocí, které jsou vyhrazeny radě, a že bude jednat jeho jménem. Rada jako kolektivní orgán zůstává odpovědná za výkon taxativně vyjmenovaných pravomocí. Jde vesměs o vydávání nejdůležitějších právních dokumentů úřadu (vyhlášky, cenová rozhodnutí, druhostupňová rozhodnutí). Toto rozdělení pravomocí má za cíl, aby se předseda rady primárně koncentroval na každodenní aktivní fungování úřadu, zatímco rada by se měla zaměřit na kvalitu právních dokumentů, které schvaluje.

Co dalšího MPO plánuje vzhledem k energetické krizi?

Novela představí také další opatření na posílení ochrany spotřebitelů. Zajistí státu možnost regulovat maximální cenu nabízenou dodavateli poslední instance. To odběratele ochrání před nenadálým přílišným navýšením cen energií. Ochranu spotřebitelů posílí také nově zaváděný mechanismus, který umožní, aby v krajním případě obtíží dodavatele poslední instance ERÚ svým rozhodnutím určil náhradního dodavatele poslední instance. To zajistí ochranu zákazníka pro případ, že by se do problémů dostal i dodavatel poslední instance.

Zdroj: MPO

Foto: Pixabay