26. května 2024

Může výbor společenství vlastníků požadovat po obyvatelích domu sdělení, že mají COVID

Může výbor společenství vlastníků požadovat po obyvatelích domu sdělení, že je někdo pozitivně testován na COVID, nebo dokonce onemocněl, nebo je v karanténě, aby mohla být provedena dezinfekce všech společných prostor domu a spoluvlastníci byli o výskytu nákazy v domě informováni? Jakým způsobem lze nakládat s údaji o nákaze mimo postupy nařízené příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví?

Výboru společenství vlastníků, správci domu ani společenství vlastníků jako celku nezakládá zákonná úprava žádné oprávnění požadovat informace o skutečnosti, zda některý z obyvatel domu byl pozitivně testován na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, potažmo zda se daná osoba nachází v karanténě. Toto oprávnění nemají ani jednotliví členové společenství vlastníků, a též jím nedisponují ani starostové obcí.

Obecně platí, že k získávání a zpracování osobních údajů v souvislosti s šířením nákazy jsou dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněny orgány ochrany veřejného zdraví. Těmi jsou na krajské úrovni krajské hygienické stanice, přičemž zpracování předmětných osobních údajů tak může probíhat pouze na základě jejich pokynů. Nicméně krajské hygienické stanice a ostatní státní orgány ochrany veřejného zdraví však poskytují veřejně data pouze v rozsahu celkového počtu nakažených v rámci krajů, potažmo v rámci okresů.

Neposkytování detailnějších informací o pozitivně testovaných na tuto nemoc je zde zejména z důvodu vysokých požadavků na anonymitu těchto údajů.

Ačkoli se tedy může zdát, že poskytnutí předmětných informací by mohlo být pro obyvatele domu přínosem, převažuje zde zájem na nezasahování do integrity jednotlivých fyzických osob.

Ostatně obdobný závěr vyplývá i ze stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů publikovaného na jaře letošního roku.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Shutterstock