26. května 2024

Nájemníkům je třeba v nouzovém stavu pomoci

Pro nájemce bytů a příjemce úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, kteří si ocitli vlivem koronavirové pandemie v existenčních problémech, připravuje stát řadu záchranných opatření jako například omezení možnosti výpovědi či odklady některých splátek. Ministryně Klára Dostálová je včera představila na jednání vlády. „Uvědomujeme si, že na mnohé nájemníky dnes dopadá situace velmi citelně a ohrožuje je to v jistotě bydlení. Proto se snažíme přijmout taková opatření, která je posílí. Náš návrh předpokládá například omezení možnosti výpovědi nájmů, pokud lidé nebudou moci nájem uhradit, odložení splatnosti úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a i některých dalších poplatků, které souvisí s bydlením,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V případě nájmu se návrhem pronajímateli znemožňuje dát nájemci výpověď pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného. Prodlení ale muselo vzniknout nyní, a to převážně v důsledku mimořádných opatření, které nájemci znemožnily nebo ztížily nájemné zaplatit. Ministerstvo pro místní rozvoj současně prodloužilo dobu splácení pohledávek na úhradu nájemného, které se staly splatnými v době trvání mimořádného opatření.

Dále se zavádí možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020. Příjemce úvěru musí doložit, že se stal neschopným úvěr splácet.

Třetí opatření vychází vstříc pronajímatelům, prodlužuje jim lhůtu pro doručení vyúčtování služeb a energií uživatelům bytů a nebytových prostor v bytových domech. Důvodem je předpoklad, že řada dodavatelů služeb nebude schopna dodat včas potřebné podklady pro rozeslání vyúčtování služeb, čímž by mohlo dojít k překročení lhůt pro vypořádání přeplatků a nedoplatků, které je podle zákona o službách poměrně značně sankcionováno.

Všechna tato opatření jsou součástí návrhu úprav zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, předloženým ministryní Klárou Dostálovou vládě. Návrh zákona bude následně předložen Poslanecké sněmovně s žádostí o projednání ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze. Účinnost zákona se předpokládá ke dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zdroj: MMR

Foto: Pixabay