26. května 2024

Právní poradna: Nájemník odmítá převzít vyúčtování

Jsme malé bytové družstvo: Při převzetí funkce nám bylo právníkem našeho správce (jeho rady lze využívat 1x měsíčně zdarma) doporučeno, abychom předávali nájemní smlouvy, vyúčtování a nejlépe i evidenční list pouze proti podpisu (tj. osobně nebo zasílali doporučeně). Máme bohužel neustále konflikty s jedním z nájemníků k doručování čehokoliv (zapřel nám 2x i odeslaný e-mail, ač na něm je adresa BD, tedy nás jako odesílatele). Nyní s ním řešíme předání vyúčtování služeb za rok 2020. Odmítáme ho poslat přílohou e-mailu (nemáme záruku, že nám potvrdí jeho převzetí) a on ho odmítá vyzvednout na adrese, kterou nám naposledy sdělil, že se zdržuje (byt se souhlasem družstva dále podnajímá a sám bydlí jinde). Vyúčtování jsme mu dnes poslali doporučeně na tuto adresu dopisem s dodejkou. Což se mu opět nelíbí. Bydlí údajně v jiném městě, adresu nám sice sdělil, ale nepožádal, abychom si ji nově vedli jako doručovací. Popravdě myslíme, že pokud bychom vyúčtování zaslali na tuto druhou adresu, asi by dopis ani nevyzvedl. Další zplnomocněnec nájemníka (plnou moc má na řešení veškerých věcí souvisejících s podnájmem bytu) po nás zase žádá, abychom vyúčtování předali přímo jemu (nájemník na naši e-mailovou prosbu ke způsobu předání vyúčtování nereaguje vůbec). To odmítáme, když máme jako pronajímatel prokazatelně předat vyúčtování nájemníkovi (příjemci služeb). Proto se na vás obracíme, abyste nám objasnili, jak správně postupovat a zda musíme oběma vyhovět dle jejich žádostí.

Odpověď – 1. část

Vzhledem k tomu, že neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu vycházet z platné právní úpravy, a to především z občanského zákoníku a ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“).

Dle platné právní úpravy musí poskytovatel služeb doručit vyúčtování služeb příjemci do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud není jasné, kde se nájemce zdržuje, tak doporučuji poslat vyúčtování co nejvíce možnými způsoby, kromě doručení poštou na poslední známou adresu nebo adresu, kterou Vám nájemce sdělil, také například i e-mailem, jelikož pro účely případného pozdějšího soudního vymáhání je dobré využít všechny možnosti doručení.

Ve Vašem případě Vám nájemce sdělil místo, kde se zdržuje, takže by z Vašeho pohledu mělo být dostačující, zaslat vyúčtování na tuto adresu. Nicméně z hlediska opatrnosti doporučuji, jak jsem již uvedl výše, zaslat vyúčtování doporučeně na adresu nájemce uvedenou v nájemní smlouvě, a taktéž prostřednictvím e-mailu. Jestliže jste vyúčtování posílali doporučeně, tak v případě nepřevzetí adresátem se považuje za doručené v okamžiku, kdy má adresát objektivní možnost se s vyúčtováním seznámit. Nemusí tedy vyloženě dojít k převzetí zásilky adresátem, ale stačí to, že měl možnost ji převzít.

Ze zákona o službách dále vyplývá, že poskytovatel a příjemce služeb mají provést finanční vyrovnání v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do čtyř měsíců od doručení vyúčtování příjemci služeb. Pokud ve Vašem případě bude z vyúčtování vyplývat povinnost nájemce uhradit nedoplatek a v dané lhůtě nedojde z důvodu nesoučinnosti nájemce k jeho úhradě, doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc a případně vymáhat nedoplatek soudní cestou.

Odpověď – 2. část

Co se týče druhého případu, tak obecně, není-li mezi stranami ujednáno jinak, nemůže bytové družstvo jako poskytovatel služeb doručovat vyúčtování podnájemci, protože ten vůči němu není v postavení příjemce služeb, tím je nadále nájemce. Stejně tak zplnomocněnec nájemníka, který je ve Vašem případě zplnomocněn pouze na záležitosti týkající se podnájmu a ne nájmu, nemůže být v tomto smyslu považován za příjemce služeb.

Vyúčtování byste tedy měli doručit pouze nájemci na jeho poslední známou adresu a případně využít i jiné prostředky doručení, jak bylo již uvedeno v předchozí části.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay