15. června 2024

Právní poradna: Bytové družstvo versus kontrolní komise

Představenstvo bytového družstva nechalo bez vědomí ostatních členů nainstalovat stínící rolety na dva balkony v posledním patře bytového domu, kde si nájemníci (jeden člen bytového družstva, druhý ne) stěžovali na nesnesitelné horko, a zaplatilo je z peněz družstva. Kontrolní komise označila toto svévolné jednání představenstva za neoprávněné. Představenstvo tvrdí, že balkony jsou majetkem bytového družstva, v létě je na nich opravdu nesnesitelné horko, a tudíž je jejich jednání v pořádku. Ve stanovách se píše „Bytové družstvo hradí veškeré opravy společných prostor včetně oprav poruch, závad a následků havárií souvisejících s technickým zařízením společných prostor domu a izolací stavby, pokud tyto nájemce nezavinil.“ Má pravdu představenstvo bytové družstvo nebo kontrolní komise? Celý dům vlastní bytové družstvo, balkonů je celkem 32, z toho čtyři v posledním patře.

Odpověď – 1.část

Předně si vás dovoluji upozornit na to, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku a ze zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Pro zodpovězení vašeho dotazu je stěžejní vymezit, že mezi základní povinnosti představenstva patří povinnost plnit všechna usnesení členské schůze s výjimkou těch případů, kdy by tato usnesení byla v rozporu s právními předpisy, jak stanoví občanský zákoník. Úpravu společných prostor, jako je nainstalování stínících rolet na balkony bytového družstva, je třeba nejdříve projednat a odhlasovat na členské schůzi – nejedná se o opravu. Pokud představenstvo tuto povinnost neplní, můžete uplatnit stížnost na neplnění povinnosti představenstva u kontrolní komise vašeho bytového družstva. Úkolem kontrolní komise je mj. kontrola veškeré činnosti družstva a projednání stížnosti členů.

Jestliže členové představenstva jednají v neprospěch vašeho bytového družstva, v důsledku čehož vašemu družstvu vzniká hospodářská ztráta, lze uvažovat i o možném porušení povinnosti členů představenstva, že nejednají s péčí řádného hospodáře. V případě, že by bylo možné dovodit porušení této povinnosti ze strany člena/ů představenstva a na straně družstva by vznikla újma, jsou členové představenstva obecně povinni nahradit družstvu vzniklou škodu.

Odpověď – 2.část

Co se týče postupu ve věci vymáhání nároku na náhradu škody po členech představenstva v případě porušení povinnost péče řádného hospodáře, uvádím následující: Primárně je vhodné se pokusit danou záležitost vyřešit smírně, kdy zákon o obchodních korporacích přímo předvídá možnost uzavřít s členy představenstva, kteří porušili povinnost péče řádného hospodáře, smlouvu o vypořádání vzniklé újmy. Pakliže by uzavření takové smlouvy nebylo možné, nebo by ji členové představenstva neplnili, je možné se s nárokem na náhradu újmy způsobené členy představenstva obrátit na soud.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay