23. července 2024

Právní poradna: Chyby v rozúčtování za teplo

Dva sousední domy mají společnou výměníkovou stanici, a tedy i rozúčtování nákladů na teplo a vodu, ale každý své SVJ. V loňském roce jsme (oba domy) požádali o výpočet koeficientů polohy jednotlivých místností firmu, která nám dělá rozúčtování nákladů na teplo. Když naše SVJ dostalo rozúčtování nákladů na teplo za loňský rok pro náš dům, zjistili jsme, že ve všech bytech (našeho domu) byly koeficienty polohy přiděleny nesprávným místnostem (identifikace podle čísla měřiče umístěného na radiátoru v dané místnosti). Naše SVJ požádalo o opravu výpočtu. Musí tato firma opravu provést? Může si za to účtovat další náklady? Chyba je jednoznačně na její straně – vše probíhalo u nich – výpočet koeficientů polohy, zapsání do systému i výpočet. Takové zásadní chyby samozřejmě vzbuzují nedůvěru k celému rozúčtování. Máme právo získat i údaje o koeficientech polohy, náměrech a vyúčtování sousedního domu, i když je tam jiné SVJ? Děkuji za odpověď.

Odpověď – 1. část

Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, moje odpovědi vycházejí z platné zákonné úpravy, a to zejména z vyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům (dále jen „Vyhláška“), a ze zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách“).

S účinností od 1. 1. 2023 platí dle zákona u službách, že do 30 dnů od doručení vyúčtování může příjemce služeb písemně požádat poskytovatele služeb, aby příjemci služeb doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle uvedeného zákona a aby umožnil příjemci služeb pořízení kopie podkladů. Současně platí, že případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb do 30 dnů od doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle předchozí věty. Nepředloží-li příjemce služeb námitky v této lhůtě, platí, že se způsobem a obsahem vyúčtování souhlasí. Včas uplatněné námitky musí poskytovatel služeb vyřídit do 30 dnů od jejich předložení.

Koeficienty mají být určovány odborně tak, aby náklady na vytápění místností byly pro všechny vlastníky bytů srovnatelných velikostí s podobnou úrovní vytápění srovnatelné i s ohledem na polohu bytu. Poskytovatel má povinnost tyto koeficienty určit přesně. Pokud je v použitých podkladech (v koeficientech poloh místností) zjevná chyba, je zřejmé, že celé vyúčtování bude vadné. Tudíž máte nárok na reklamaci neboli na odmítnutí tohoto vyúčtování a nárokování vyúčtování nového.

Odpověď – 2. část

Zákon o službách současně upravuje i finanční vyrovnání mezi příjemcem a poskytovatelem služeb, kdy platí, že finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb. Vady vyúčtování neovlivňují splatnost přeplatku. Splatnost nedoplatku neovlivňují takové vady vyúčtování, které nemají vliv na vypočtenou výši nedoplatku. Těmito vadami jsou např. chybné údaje o odečtech na měřidlech (ať už tepla nebo na vodoměrech), které vedou k chybně vypočtené výši nedoplatku či uvedení a použití chybných koeficientů pro přepočty odečtů měřidel, které vedou k chybně vypočtené výši nedoplatku.

Vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k tomu co jste uvedl, je zřejmé, že jste poskytovatele energií již upozornili na chybu v rozúčtování. Nyní lze doporučit pouze vyčkat, dokud poskytovatel tuto svou chybu neopraví a vyúčtování zašle bezvadné. Co se týká dodatečných nákladů na nové vyúčtování, tyto by měl hradit výhradně poskytovatel, neboť se jedná o pochybení na jeho straně.

Závěrem uvádím, že co se týká údajů o koeficientech polohy, náměrech apod. u sousedního domu, vzhledem k tomu, že se jedná o jiné SVJ, neměl by Vám dodavatel tyto informace poskytnout a nejste oprávněni ani k jejich nahlížení.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay