27. května 2024

Právní poradna: Členský podíl člena bytového družstva po uzavření manželství

Člen bytového družstva získal členský podíl před uzavřením manželství. Následně se oženil. Ve snaze získat společný členský podíl (i pro manželku) zvolil postup převedení členského podílu na manželku s tím, že jsou již manželé a tím získal i svůj podíl jako manžel. Je takovýto postup platný?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

Dle ZOK vzniká společné členství manželů v bytovém družstvu, jestliže se družstevní podíl stane součástí společného jmění manželů.

Dle § 709 odst. 3 OZ pak je součástí společného jmění manželů také podíl manžela v družstvu, stal-li se manžel v době trvání manželství členem družstva. Toto ovšem neplatí v případě, že manžel nabyl družstevní podíl darem, ledaže dárce při darování projevil jiný úmysl.

Odpověď – 2. část

Vámi popsaný postup tedy může vést k nabytí družstevního podílu do společného jmění manželů za předpokladu, že byl převeden jiným způsobem než darováním (např. koupí), nebo že byl sice převeden darováním, ale byl přitom projeven úmysl, aby se družstevní podíl stal součástí společného jmění manželů. Bez bližší znalosti Vašeho případu však nedokážu posoudit, jaká z popsaných variant se na něj vztahuje.

Pokud pak na základě výše popsaného nedošlo k žádné z obou variant, a tedy ani k nabytí družstevního podílu do společného jmění manželů a jestliže chcete, aby se podíl stal součástí společného jmění manželů, je třeba společné jmění manželů rozšířit právě o tento podíl. Toho docílíte uzavřením smlouvy o manželském majetkovém režimu, na základě které dojde k jeho rozšíření. Dovoluji si Vás však upozornit, že dle ust. § 716 odst. 2 OZ se vyžaduje, aby byla smlouva sepsána formou veřejné listiny, tedy notářským zápisem. Pokud by smlouva byla uzavřena jiným způsobem, byla by považována za neplatnou.

Dojde-li tedy k sepsání smlouvy prostřednictvím notářského zápisu, mělo by postačit stejnopis zápisu předložit bytovému družstvu, aby si tuto skutečnost mohlo ve své evidenci členů poznačit.

Závěrem doporučuji nahlédnout do stanov bytového družstva, zda neupravují danou problematiku odlišně.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay