15. června 2024

Právní poradna: Členství manželů v bytovém družstvu

Jsem členem bytového družstva. Po uzavření sňatku bych chtěla, aby se členem družstva stal i manžel. Jakým způsobem mám o rozšíření členských práv BD požádat?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, především znění stanov Vašeho bytového družstva, budu vycházet toliko z platné právní úpravy, a to hlavně z občanského zákoníku a ze zákona o obchodních korporacích.

Dle platné právní úpravy platí, že společné členství manželů v bytovém družstvu vzniká, pokud je družstevní podíl součástí společného jmění manželů. Přičemž tím je ze zákona vše (kromě několika výjimek stanovených zákonem), co nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Z toho vyplývá, že jestliže jste již členkou družstva byla před uzavřením manželství, tak družstevní podíl bude i po uzavření manželství ve Vašem výlučném vlastnictví.

Pokud budete chtít, aby se podíl stal součástí společného jmění manželů, je třeba společné jmění manželů rozšířit právě o tento podíl. Toho docílíte uzavřením smlouvy o manželském majetkovém režimu, na základě které dojde k jeho rozšíření. Tato smlouva musí být sepsána formou veřejné listiny, tedy notářským zápisem. Pokud by smlouva byla uzavřena jiným způsobem, byla by považována za neplatnou. Tato smlouva nabývá účinnosti uzavřením manželství.

Odpověď – 2. část

Jelikož se takováto úprava společných práv manželů ve smlouvě o manželském majetkovém režimu dotýká práv třetí osoby, a tedy bytového družstva, budete před uzavřením takové smlouvy potřebovat jeho souhlas s rozšířením členských práv i na Vašeho manžela. Bez takového souhlasu by totiž smlouva neměla vůči bytovému družstvu právní účinky a k rozšíření práv by nedošlo.

Zároveň aby se Váš manžel mohl stát členem bytového družstva, musí splnit všechny zákonné podmínky a podmínky členství stanovené stanovami Vašeho bytového družstva.

Závěrem si Vám tedy dovoluji doporučit, abyste se seznámila se stanovami Vašeho bytového družstva, které mohou tuto problematiku, především možnost nebo nemožnost toho, aby byl družstevní podíl ve společném jmění manželů, upravovat odlišně od zákona. V takovém případě má přednost úprava obsažená ve stanovách před zákonem.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay