15. června 2024

Právní poradna: Co dělat, když SVJ odmítá informovat o hospodaření?

Chci se zeptat na situaci, kdy SVJ odmítá informovat o hospodaření (náhled do účetnictví) za uplynulé období, viz §1179 občanského zákoníku, který je vždy nadřazený např. stanovám SVJ.

Odpověď – 1. část

Předem musím uvést, že bez bližších znalostí vašeho případu, konkrétně pak stanov vašeho společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“), budu vycházet z platné právní úpravy obsažené zejména v občanském zákoníku. Obecně platí, že stanovy „dokreslují“ zákonnou úpravu SVJ. Od některých ustanovení v občanském zákoníku se mohou odchýlit, jiná jsou zase striktně daná, tudíž se od nich odchýlit nelze.

Samotné právo na nahlížení do dokumentů svědčících o hospodaření SVJ odebrat nelze, je možné ho však stanovami modifikovat. Mimo obecnou deklaraci tohoto práva jsou uvedeny konkrétní oblasti, v nichž vlastník jednotky realizuje toto své právo – nahlížení do smluv uzavřených ve věcech správy, nahlížení do účetních knih, nahlížení do dokladů, včetně pořizování si z nich výpisů, opisů a kopií. Lze doporučit upřesnění rozsahu nahlížení v prohlášení nebo stanovách, aby toto nahlížení mohlo být náležitě zajištěno osobou odpovědnou za správu domu, popř. pověřeným výkonným správcem-subjektem provádějícím některé úkony správy (stavební bytové družstvo, realitní kancelář), neboť toto nahlížení se bude zpravidla odehrávat právě v prostorách této osoby.

Odpověď – 2. část

Smlouvami uzavřenými ve věcech správy se rozumí veškerá ujednání týkající se správy. V prohlášení vlastníka jednotky lze toto oprávnění blíže upravit, např. výčtem širšího rozsahu listin, do nichž může vlastník jednotky nahlížet. Nahlížení do účetních knih se rozumí nahlížení do účetních dokladů, které se vážou k záznamům v účetních knihách. Pro účetnictví SVJ platí, že musí být průkazné, srozumitelné, přehledné, úplné a správné. Společenství účtuje jako nezisková organizace a k tomu má také upravenou směrnou účtovou osnovu. Aktiva rozvahy zobrazují přehled o majetku společenství, který zachycuje kromě jiného peněžní prostředky na běžném účtu a hotovost v pokladně. Pasiva jsou tvořena zejména závazky z předepsaných záloh.

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že právo na náhled do hospodaření máte a nelze vám ho vyloučit. Stanovami se pouze dá upravit postup, jakým bude toto právo realizováno. Odmítá-li vám pověřená osoba umožnit toto vaše právo realizovat, můžete se ho domáhat soudní cestou.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay