22. července 2024

Právní poradna: Co jsou ve vyúčtování tzv. vedlejší náklady?

Co jsou ve vyúčtování tzv. vedlejší náklady, které mi majitel vysvětlil následovně: Na správcovské firmě, která vyúčtování zpracovala, mi řekli, že vedlejší náklady jsou náklady na chod SVJ, ve kterých jsou výplaty výboru SVJ zajišťujícího chod domu. Tyto výplaty byly nějak nastavené, ale zálohy na ně byly nastavené chybně – záloha měla být ve výši skutečné náklady/počet bytů. Proto vznikl nedoplatek. Otázka zní (já jsem nájemce), zda je to správné vysvětlení a zda je to povinnost nájemce nebo majitele tuto položku uhradit. Jde mi o to, že je rozdíl v doplatku u této položky až 2,5 násobně vyšší než bylo v loňském roce.

V níže podané odpovědi budu vycházet primárně ze zákona ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále pak ze zákona č. 67/2013 Sb. (dále jen jako „zákon o službách“), které problematiku poskytování služeb spojených s užíváním bytu, který je pronajímán, upravují.

Dle občanského zákoníku si mohou smluvní strany v nájemní smlouvě ujednat, které služby spojené s užívání bytu s ním související služby zajistí pronajímatel a která si bude zajišťovat sám nájemce. Při tomto ujednání jsou přitom částečně omezeni veřejnoprávními předpisy, které stanoví, že některé služby (např. dodávku vody) může zajistit toliko pronajímatel. Za takovou službu však nelze považovat zajištění chodu SVJ.

Pokud jde o příspěvek správu domu a pozemku (tedy na chod SVJ a funkcionářů SVJ), dle občanského zákoníku má povinnost hradit jej vlastník jednotky. Hrazením takové příspěvku pak pronajímatel zároveň plní svou povinnost vůči nájemci udržovat v domě náležitý pořádek a udržovat je ve stavu způsobilém k užívání.

Je běžnou praxí, že pronajímatel zohlední výši příspěvku na správu domu a pozemku při stanovení výše nájemného, což mu zákon umožňuje. V žádném případě takový příspěvek však nelze považovat za náklad na služby spojené s užíváním bytu.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay