20. května 2024

Právní poradna: Co když mi zatéká do bytu v posledním patře?

Začalo mi zatékat do bytu, který je v posledním patře. Závadu jsem nahlásila předsedovi SVJ. Ten pozval firmu, která opravu závady nacenila na cca 100 tis. Kč. To je ovšem pro SVJ značná částka. Mám obavy, aby z opravy nesešlo. Chtěla bych se zeptat, jak postupovat vůči SVJ, aby od opravy neodstoupili?

Odpověď

Předem si dovoluji uvést, že bez znalosti všech aspektů vaší situace, především tedy stanov vašeho bytového družstva, budu vycházet z platné právní úpravy občanského zákoníku a nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen „Nařízení“).

Vámi popsaná rekonstrukce střechy je otázkou správy domu a pozemku, a to s ohledem na skutečnost, že ve smyslu občanského zákoníku je střecha společnou částí nemovité věci. Osobou odpovědnou za správu domu je společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“). Rozhodování o provedení opravy či stavební úpravy společné části je svěřeno do působnosti shromáždění v případě, že náklady vynaložené na takovou opravu či úpravu převyšují částku stanovenou Nařízením, pokud není stanovami upraveno jinak.

Z Nařízení přitom plyne, že o úpravě či opravě společné části rozhoduje shromáždění v těch případech, kde náklady převyšují částku 1 000 Kč. Pokud náklady takto stanovenou částku nepřevyšují, rozhoduje o opravě či úpravě statutární orgán. Jiný limit však může být určen ve stanovách vašeho SVJ.

Pokud by ve vašem případě rozhodování o opravě střechy spadalo do působnosti shromáždění, bylo by nutné, aby rozhodnutí o její opravě bylo přijato potřebnou většinou hlasů. Dle občanského zákoníku je potřeba k přijetí rozhodnutí nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků jednotek, upozorňuji však, že stanovy mohou vyžadovat vyšší počet hlasů. Doporučuji vám na takovém shromáždění aktivně vystupovat a danou opravu požadovat, případně oficiální písemnou výzvou SVJ vyzvat k opravě střechy.

Pokud by k takové opravě střechy nedošlo, můžete ji provést na vlastní náklady s tím, že budete vámi vynaložené náklady po SVJ vymáhat, a to i soudně.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay