15. června 2024

Právní poradna: Co má obsahovat zpráva o činnosti a hospodaření bytového družstva

Představenstvo bytového družstva předkládá ke schválení zprávy o činnosti a hospodaření bytového družstva za uplynulé účetní období. Zpráva o činnosti bytového družstva obsahuje jen strohou informaci kolikrát se představenstvo za uvedené období sešlo a že řešilo věci potřebné s chodem bytového družstva, nic víc. Zprávy ostatních bytových družstev zveřejněných v Obchodním rejstříku a Veřejných listinách obsahují informace: kolik má bytové družstvo nových členů, kolik má bytů v podnájmu a za jakých podmínek, provedené akce opravy, vymalování, vyrovnání s neplatiči a vše související s činností představenstva. Dále výhled činnosti představenstva bytového družstva v novém účetním období, opravy, nátěry, zajištění úklidu nebytových prostor atd.

Zpráva o hospodaření za uvedené účetní obsahuje informaci: představenstvo hospodařilo s finančními prostředky v zákonných normách, stav financí na bankovním účtu, to je vše. Obdobně jak u zprávy o hospodaření bytového družstva za účetní období jsem zjistil, že bytová družstva informují o všech výdajích v bytových družstvech, telefonech, fakturách, odměnách členům představenstva, příjmech atd. Dále o stavu financí na fondech, které má bytové družstvo zřízeno, splátky úvěrů a stav na bankovním účtu u banky.

Zpráva bytového družstva ale jen konstatuje, že nebyly shledány žádné nesrovnalosti v činnosti a hospodaření představenstva bytového družstva za uvedené období, za což představenstvu děkuje. Více zpráva neobsahuje.

Ve stanovách bytového družstva není nikde uvedeno, co mají zprávy obsahovat a již vůbec ne, co je představenstvo povinováno v uvedených zprávách předkládat ke schválení. Prosím o vyjádření, co má zpráva o činnosti a hospodaření bytového družstva obsahovat.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit na to, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Dle tohoto zákona představenstvo družstva zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo úhradu ztráty.

Představenstvo musí účetní závěrku, resp. výroční zprávu, pokud je povinno ji vyhotovit, sestavit v souladu se zákonem o účetnictví a jeho prováděcími předpisy. Rozsah účetní závěrky, příp. výroční zprávy, bude záviset na tom, jakým druhem účetní jednotky každé konkrétní bytové družstvo je, neboť platí, že mají-li bytová družstva charakter mikro nebo malé účetní jednotky a nemají ani povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (účetní závěrku mohou sestavovat ve zkráceném rozsahu, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, nemusí sestavovat přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu a také nemají povinnost zveřejňovat výroční zprávu).

Má-li bytové družstvo zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinno vyhotovit také výroční zprávu, která musí kromě informací nezbytných pro naplnění účelu výroční zprávy dle zákona o účetnictví obsahovat nejméně finanční a nefinanční informace o skutečnostech, jež nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční zprávy. Dále pak o předpokládaném vývoji činnosti účetní jednotky, o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje, o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů, o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích, o tom, zda účetní jednotka má pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí, požadované podle zvláštních právních předpisů.

Odpověď – 2. část

Pokud se domníváte, že představenstvo Vašeho bytového družstva neplní tyto své zákonné povinnosti řádně, můžete se obrátit na kontrolní orgán, který může od představenstva požadovat jakékoliv informace a doklady týkajících se hospodaření družstva.

Tímto kontrolním orgánem je pak především kontrolní komise. Jelikož byla dle znění Vašeho dotazu u Vašeho bytového družstva kontrolní komise zřízena, můžete k ní podat stížnost (podnět) na činnost představenstva bytového družstva, a ta jeho činnost přezkoumá.

Kontrolní komise má navíc dle zákona o obchodních korporacích podávat písemné stanovisko ke každé účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů anebo úhradě ztráty družstva a k návrhu na rozhodnutí o uhrazovací povinnosti členů. Má také upozornit na případné zjištěné nedostatky představenstvo a dohlédnout na zjednání nápravy.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay