18. června 2024

Právní poradna: Co vše udělat při převodů družstevních bytů do osobního vlastnictví

Jsme bytové družstvo a splácíme obci už 25 let bytový dům, který má v majetku. Od června by nám měly být byty převedeny do osobního vlastnictví. Budou plně splaceny. Prosím poraďte mi, co je vše potřeba udělat. Stavební bytové družstvo, které nám vede účetnictví, nikdy tento případ neřešilo.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to především znění stanov Vašeho bytového družstva a ani bližší podmínky zamýšlených převodů, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

O převodu družstevních bytů do osobního vlastnictví jejich členů rozhoduje členská schůze bytového družstva. Současně však platí, že některá bytová družstva mají vymezeno právo člena družstva na převod družstevního bytu do jeho osobního vlastnictví ve stanovách bytového družstva, přičemž je možné, že takové převody jsou podmíněny splněním ve stanovách stanovených podmínek. Doporučuji tedy nejdříve zjistit případné podmínky zamýšleného převodu ve stanovách bytového družstva.

Pokud právo na převod družstevního bytu do osobního vlastnictví členů není ve stanovách bytového družstva nijak vymezeno, navrhuji podat představenstvu bytového družstva žádost o převod družstevního bytu do osobního vlastnictví, kterou by mělo představenstvo zpracovat a zařadit ji jako bod k projednání na členské schůzi, která by měla rozhodnout, zda bude s převodem vlastnictví souhlasit či nikoliv.

Odpověď – 2. část

Pokud bytové družstvo rozhodne ve Váš prospěch a odsouhlasí převod bytu do osobního vlastnictví, je pak nutné vyhotovit prohlášení vlastníka nemovitosti o rozdělení bytového domu a vymezení na bytové a nebytové jednotky s tím, že tato změna, tj. rozdělení bytového domu na jednotky musí být zapsána na příslušném katastrálním úřadu společně s uložením předmětného prohlášení vlastníka nemovitosti. Pokud příslušný katastrální úřad provede předmětný zápis, můžete uzavřít s bytovým družstvem smlouvu o převodu bytové jednotky a následně podat na příslušném katastrálním úřadě návrh na zápis vlastnického práva k jednotce do katastru nemovitostí.

V závěru si dovoluji upozornit na zákonnou povinnost založit SVJ, která by Vám vznikla v případě, že v domě, kde je alespoň pět jednotek, budou alespoň čtyři z nich ve vlastnictví čtyř různých vlastníků.

Jelikož jsou převody vlastnických práv k družstevním bytům do osobního vlastnictví jejich členů z právního hlediska poměrně složité, doporučuji Vám vyhledat odbornou pomoc advokáta a s ním celou záležitost projednat.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay