26. května 2024

Právní poradna: Do kdy musí v současné situaci naše družstvo podat daňové přiznání?

Naše bytové družstvo pronajímá 6 bytů, polovina z nich je pronajímána členům družstva. Každoročně podáváme daňová přiznání. Ministerstvo financí, s ohledem na probíhající pandemii, vyhlásilo tzv. liberační balíček. Jaké výhody pro nás z tohoto opatření vyplývají? Měli jsme jako bytové družstvo podat daňové přiznání už do konce března?

Odpověď – 1. část

Předně mi dovolte uvést, že právní úprava přímo reagující na výskyt koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky, je velice proměnlivá, a že odpověď na tento dotaz je tedy poskytována k právnímu stavu ke dni 3. 4. 2020.

S ohledem na formulaci Vašeho dotazu se pak ve své odpovědi zaměřím na povinnost Vašeho bytového družstva k dani z příjmů právnických osob, která se řídí zejména zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v účinném znění (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Obecně lze k Vašemu dotazu uvést, že bytové družstvo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob ve smyslu zákona o daních z příjmů, a jeho výnosy jsou, ve smyslu zákona o daních z příjmů, předmětem této daně. S ohledem na výše uvedené musí bytové družstvo podat příslušné daňové tvrzení (daňové přiznání).

V souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v účinném znění, pak má Vaše bytové družstvo povinnost podat daňové přiznání nejpozději do tří měsíců od uplynutí zdaňovacího období (tj. typicky do konce března), resp. do šesti měsíců od uplynutí zdaňovacího období, pokud daňové přiznání zpracovává a podává poradce.

Dle zákona o daních z příjmů potom budou od daně z příjmů zásadně osvobozeny příjmy plynoucí z nájemného družstevního bytu pronajatého na základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem. Z výše uvedeného dotazu lze tedy obecně dovodit, že předmětem daně z příjmů bude toliko nájemné z pronájmu družstevních bytů nečlenům.

Odpověď – 2. část

Co se týče aktuální mimořádné úpravy související s koronavirovou pandemií, uvádíme následující. Z důvodu výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2, na území České republiky bylo vládou schváleno mimo jiné i opatření Ministerstva financí, které upravuje oblast daní.

Zásadní částí této mimořádné úpravy je plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky je tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem.

Dalším možným přínosem nové úpravy pro Vás může být prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně ve všech případech, kdy daňový subjekt individuálně požádá o prominutí úroku z prodlení nebo o posečkání či splátkování daně a prokáže důvody jakkoliv související s koronavirem. Typicky se může jednat o onemocnění či karanténu účetní nebo dalších klíčových osob, jejichž absence znemožnila plnění daňové povinnosti.

V případě, že by bytové družstvo bylo povinno hradit zálohu na daň ze svých příjmů, je potom zproštěno z uhrazení červnové zálohy na daň z příjmů právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců) se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy však nedochází k prominutí samotné daně.

Závěrem shrnuji, že s ohledem na vládou přijatá opatření Ministerstva financí fakticky došlo k plošnému umožnění podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob nejdéle do 1. července 2020, a to bez postihu jakoukoliv sankcí.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay