30. května 2024

Právní poradna: Hlasování per rollam a nadpoloviční většina potřebných hlasů

Nemohu se nikde dopátrat (nevím, kde mám již hledat, na koho se obrátit), jak vyhodnotit výsledek z hlasování per rollam. Účast na hlasování je vlastně vždy 100 %. Máme v domě 81 nájemních bytů, a tedy 81 voličů. Aby návrh prošel, je třeba nadpoloviční většiny, tedy 41 hlasů. Protože z předchozích členských schůzí vím, že účast se pohybovala např. kolem 50 členů, stačilo 26 hlasů a návrh prošel. Při hlasování per rollam je prakticky nemožné, aby bylo něco schváleno, jelikož 41 hlasů “pro” nikdy nebude. O volby na členských schůzích je dlouhodobý nezájem. Protože neodevzdané nebo ,,zdržel se”, jsou brány jako hlasy proti, je výsledek předem jasný. Chtěl jsem se tedy zeptat, jestli je nějaká možnost najít schůdnou cestu, aby vůbec bylo možné něco schválit.

Předně uvádím, že bez bližších znalostí Vašeho případu a stanov Vašeho bytového družstva budu ve své odpovědi na Váš dotaz vycházet zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jen „ZOK“).

Úvodem bych vymezil, že jak jste správně uvedl, v případě hlasování per rollam se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech členů družstva. Pokud tedy ve stanovách nemáte vymezena další specifika pro hlasování per rollam, platí tato úprava.

V úvahu zde však připadá možnost svolání řádné členské schůze, jedná-li se o rozhodování o záležitostech, jež snesou odkladu, a to na období, kdy to bude možné vzhledem k současným vládním opatřením souvisejícím s bojem proti koronaviru.

I tehdy lze však s velkou pravděpodobností očekávat nižší účast, ne-li dokonce účast, kdy nebude valná hromada usnášeníschopná, což lze vyřešit pomocí institutu náhradní členské schůze. Tato právě řeší případ, kdy „původně“ svolaná členská schůze není usnášeníschopná. Náhradní členskou schůzi svolá svolavatel původní členské schůze, a to bez zbytečného odkladu a se stejným programem. Důležité zde je, že tato náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, ledaže by stanovy určily něco jiného.

V případě, že by bylo třeba projednat neodkladnou záležitost, jako například účetní závěrku, kterou je třeba projednat do 6 měsíců od skončení účetního období, doporučuji Vám její projednání v rámci řádně svolané členské schůze, případně v rámci hlasování per rollam, přičemž pokud účast nebude dostačující, odložte svolání členské schůze ku této příležitosti na dobu, kdy se vládní opatření související s bojem proti koronaviru rozvolní.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay