15. června 2024

Právní poradna: Hlasování per rollam

Přečetla jsem si vyjádření k možnostem pořádání shromáždění SVJ v době koronavirových omezení. Přesto bych se ráda optala, zda je možné v rámci per rollam hlasovat o ustanovení nových členů výboru a členů kontrolní komise.

Odpověď – 1. část

V odpovědi na Váš dotaz budu vycházet zejména ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie korovanviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního (dále jen „Lex covid“), potažmo též ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „OZ“).

Obecně vzato vychází možnost hlasování mimo zasedání (per rollam) již z OZ. Tato varianta však musí být připuštěna zakladatelským právním jednáním, tedy stanovami.

Zákonodárce tedy důsledky nastalé situaci neopomenul a v rámci Lex covid, konkrétně v ustanovení § 19, podmínky rozhodování per rollam upravil.

Toto ustanovení poté konkrétně stanoví možnost rozhodovat mimo zasedání v písemné formě či s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to stanovy. Zároveň je však třeba zdůraznit, že další podmínky rozhodování mimo zasedání orgánu v písemné formě nebo rozhodování orgánu s využitím technických prostředků stanovené zákonem, popřípadě stanovami, nejsou dotčeny. Nejsou-li však tyto další podmínky zákonem či stanovami stanoveny, určí je v případě nejvyššího orgánu (shromáždění) statutární orgán, v případě jiného orgánu tento orgán. Tyto podmínky musí být členům orgánu oznámeny v dostatečném předstihu před rozhodováním.

Odpověď – 2. část

Určitý problém však může nastat v případech těch společenství vlastníků, které sice možnost rozhodování per rollam ve svých stanovách zakotvenu mají, nicméně zároveň mají ve stanovách určitou limitaci týkající se usnesení, které lze takto přijmout. Na tyto případy bohužel Lex covid nepamatuje, a nastává zde situace, kdy možnost rozhodování per rollam pro jiná než stanovami určená usnesení nelze použít. To by ve Vašem případě odpovídalo situaci, kdy je ve stanovách Vašeho společenství vlastníků limitována možnost rozhodovat mimo shromáždění o volbě členů orgánů.

Nad rámec Vašeho dotazu uvádím, že ustanovení § 20 Lex covid zakotvuje možnost prodloužit platnost funkčního období člena voleného orgánu do uplynutí 3 měsíců ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii, aniž by bylo nutné o tomto hlasovat. To taktéž platí i tehdy, uplyne-li funkční období v době 1 měsíce ode dne následujícího po dni skončení mimořádného opatření při epidemii. Pokud by člen voleného orgánu s prodloužením funkčního období tímto způsobem nesouhlasil, má povinnost doručit svůj nesouhlas před uplynutím funkčního období společenství vlastníků. V takovém případě se jeho funkční období neprodlužuje.

V případě, že počet členů orgánu neklesne pod polovinu, může orgán jmenovat náhradní členy do příštího zasedání orgánu, který je oprávněný členy zvolit nebo jmenovat, i tehdy, nepřipouští-li to stanovy. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu všech stávajících členů orgánu, neurčují-li stanovy jinak.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay