22. července 2024

Právní poradna: Informace o směrnici EU o odečtech energií v bytových domech

Chtěla bych požádat o informaci ohledně směrnice EU 2018/2002 z 11. 12. 2018 o pravidelných odečtech tepla a vody u bytových domů. Máme byty osazeny měřiči s dálkovým odečtem, které nám dělá externí firma. Dle jejich vyjádření by se odečty v roce 2022 měly dodávat nájemcům bytů 1x měsíčně. Prosím o zaslání informace, kde bych našla aktuální informaci, včetně právní úpravy, ohledně pravidelných odečtů pro nájemníky od roku 2021. Případně v jaké fázi je implementace EU směrnice, a pokud ještě není ukončena, kdy bude platná pro pronajímatele, abychom se mohli s předstihem připravit.

Odpověď – 1. část

Požadované informace vyplývají z Vámi zmiňované Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (dále jen „Směrnice“). Přičemž dle článku 2 Směrnice platí, že členské státy mají povinnost uvést vnitrostátní právní předpisy do souladu s touto Směrnicí do 25. června 2020, potažmo pro vybrané části platí lhůta do 25. října 2020.

Pro úplnost uvádím, že Směrnice přináší výraznou změnu, co se týče možnosti dálkového odečtu měřičů a indikátorů pro rozdělování nákladů. Tedy pro měřiče a indikátory nainstalované po 25. říjnu 2020 je stanovena povinnost, že musejí mít tuto dálkovou možnost odečtu. Naopak pro měřiče nainstalované před uvedeným datem, které nejsou dálkově odečitatelné, platí, že musí být vybavené možnosti dálkového odečtu či být nahrazené dálkově odečitatelným měřidlem, a to nejpozději do 1. ledna 2027, ledaže členský stát prokáže, že to není nákladově efektivní.

Dále Směrnice stanovuje povinnosti ohledně poskytnutí vyúčtování, kdy minimální požadavky na informace o vyúčtování jsou obsaženy v Příloze VIIa Směrnice. Z této přílohy pak vyplývá, že vyúčtování skutečné spotřeby nebo odečtů indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění se provádí alespoň jednou ročně. Nicméně v této příloze Směrnice je dále stanoveno i to, že po datu 25. října 2020 je zapotřebí uživatelům, kterým již byly instalovány dálkové měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, poskytovat informace o vyúčtování nebo spotřebě dvakrát ročně.

Avšak v případech, kdy si to tito uživatelé vyžádají, anebo pokud si zvolili možnost dostávat vyúčtování v elektronické podobě, pak jim mají být informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění poskytovány alespoň jednou za čtvrt roku.

Odpověď – 2. část

V neposlední řadě pak zmíněná příloha Směrnice stanoví, čtvrté pravidlo, které se vztahuje na konečné uživatele, jimž byly instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění. Těmto uživatelům od 1. ledna 2022 mají být informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na skutečné spotřebě nebo na odečtech indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění poskytovány alespoň jednou za měsíc. Tyto informace mohou být dle Směrnice zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány tak často, jak to měřící zařízení a používané systémy umožňují. Možnou výjimku z tohoto měsíčního intervalu pak mohou představovat informace mimo otopné či chladící období.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay