22. července 2024

Právní poradna: Instalace měřidel s dálkovým odečtem

Ráda bych se dotázala na novelu zákona o hospodaření energií, která vstoupila v platnost od 1. 1. 2022. Jedná se instalaci nových měřidel na teplo a teplou vodu s dálkovým odečtem v bytech v bytových domech, které mají vlastní kotelnu. Pokud jsme tedy vlastníky BD, který má vlastní kotelnu a nájemníkům poskytuje jak teplo, tak teplou vodu, týká se nás tato instalace? Pokud jsou měřiče ještě platné, tedy mají revizi, je možné je nechat „doběhnout“ a výměnu měřidel provést po jejich skončené platnosti?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném a účinném znění (dále jen zákon o hospodaření energií).

Jak již uvádíte ve Vašem dotazu, dne 1. 1. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 362/2021 Sb., kterým se mimo jiné mění zákon o hospodaření energií. Tato novela zavádí povinnost instalovat v bytových domech s dodávkou tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo s ústředním vytápěním nebo chlazením anebo společnou přípravou teplé vody každý byt a nebytový prostor, dálkově odečitatelná měřidla a dálkově odečitatelné přístroje registrující dodávku tepelné energie.

Tato povinnost se vztahuje pouze na všechna nově instalovaná měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie, a tedy ta, která byla v domě instalována po dni účinnosti předmětné novely, tedy po dni 1. 1. 2022. Na měřidla a přístroje instalovaná před tímto dnem se tedy povinnost, aby byla dálkově odečitatelná, nevztahuje.

Zákon však také stanovuje, že v bytových domech musí být namísto dosavadních měřidel nebo přístrojů, které nejsou dálkově odečitatelná, instalována dálkově odečitatelná měřidla a přístroje nejpozději do dne 1. 1. 2027.

Z výše uvedeného vyplývá, že jestliže máte ve Vašem domě měřidla revidovaná, nemusíte ihned provést instalaci nových dálkově odečitatelných měřidel, dokud Vaše stávající měřidla jsou platná. Nejpozději však musíte provést instalaci dálkově odečitatelných měřidel ve Vašem domě do dne 1. 1. 2027.

Provedení povinnosti vybavit byty v bytovém domě měřidly pak ze zákona náleží stavebníkovi, vlastníkovi budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správci.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay