15. června 2024

Právní poradna: Jak řešit konflikty sousedů kvůli psům?

Máme pronajatý byt od majitelky na dobu neurčitou. Už tři roky máme pejska, nikdy nikomu nic neudělal, ale paní z osmého patra, členka místního výboru pro danou ulici, si pořídila psa, který na našeho štěká a náš to oplácí stejným způsobem, jen štěkotem. Paní si usmyslela, že se toho našeho bojí, i když její si začíná a že se s ním budeme muset v celém domě pohybovat na vodítku a s košíkem. Souhlasili jsem s vodítkem, ale vyhláška jasně říká, že máme mít psa pod vlivem, buď na vodítku, nebo s košem. Nevidíme důvod, proč mu dávat i koš, jelikož to dle vyhlášky není nutné a jde jen o komandování zmíněné sousedky. Jen podotýkám, že pes má moc rád lidi, nikdy nikomu v baráku ani jinde neudělal nic, kromě zmíněného vzájemného štěkotu s druhým psem.

Bohužel majitelka bytu kandiduje do onoho výboru vlastníků v ulici a tato paní sousedka jí oznámila, že ji tam nezvolí, pokud nás nedonutí k vodítku i koši, což nadřazená vyhláška platná v ČR neříká. Majitelka nám napsala, že jelikož chce být zvolena, tak nám přikazuje poslouchat tuto paní, mít psa všude na vodítku a s košíkem, k paní se nepřibližovat a poslouchat, co si na nás vše vymyslí, jinak prý nebude zvolena. Jinak nám raději dá okamžitě výpověď na přání sousedky. Manželka je aktuálně v šestém měsíci těhotenství a chceme tím projít s co nejmenšími nervy. Prosím vás, můžete nám shrnout, co máme za práva? Může to majitelka udělat? Může to udělat okamžitě, nebo máme alespoň tři měsíce výpovědní lhůtu?

Odpověď- 1. část

Předem musím uvést, že neznám všechny okolnosti vašeho případu, zejm. nájemní smlouvy, a tak budu vycházet z platné právní úpravy obsažené zejména v občanském zákoníku. V něm je zakotveno právo nájemce chovat v bytě zvíře. Právo nájemce chovat v bytě zvíře není neomezené; je limitováno právy pronajímatele a ostatních nájemců v domě žijících.

Chov zvířete nesmí být posuzován objektivně a způsobit obtíže nepřiměřené poměrům v domě, jež bude nutno vždy posuzovat dle okolností konkrétní situace při zohlednění řady aspektů (počtu bytů v domě, množství a druhu zvířete apod.). Obtížemi v uvedeném smyslu může být nepřiměřený zápach, nepřiměřený hluk, nepřiměřené znečištění, ale i strach ostatních nájemců z chovu nebezpečného zvířete.

V případě, že nájemce poruší svou povinnost, lze mít za to, že takové jednání bude možno posoudit jako (zvlášť) hrubé porušení povinností nájemce, čímž by došlo k naplnění výpovědního důvodu dle občanského zákoníku. Hrubým porušením povinnosti nájemce v tomto případě může být chov zvířete v bytě, pokud chov působí pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě. Ale vždy bude záležet na intenzitě zásahu do práv jiných nájemců a pronajímatele. V případě výpovědi z nájmu z tohoto důvodu tíží vždy pronajímatele, aby řádně odůvodnil výpověď danou nájemci.

Zvlášť závažné porušení povinností nájemce je například poškozování bytu nebo domu závažným či nenapravitelným způsobem; nebo způsobuje-li jinak závažné škody či obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí. Z výše uvedených informací nevyplývá, že by se jednalo o zvlášť hrubé porušení povinností nájemce, za které by mohl pronajímatel dát nájemci výpověď z nájmu bez výpovědní doby. Avšak není vyloučen jiný výpovědní důvod uvedený v občanském zákoníku či v nájemní smlouvě.

Odpověď- 2. část

Stanovy SVJ, domovní řád, popř. nájemní smlouva mohou určit další pravidla platící pro majitele domácích zvířat. Pokud však stanovy, domovní řád, popř. nájemní smlouva žádná další pravidla neurčují, je v pořádku držet se pouhé zákonné úpravy.

Často bývá nepřípustné, aby se pes v domě pohyboval volně bez vodítka, což dle vašich informací je zakázané i ve vašem SVJ. Co se týče náhubku ve společných prostorách, zákon takovou povinnost neukládá, tudíž pokud ji nestanovují stanovy vašeho SVJ, domovní řád, popř. nájemní smlouva, nejste povinen toto dodržovat.

Na druhou stranu, „strach z chovu nebezpečného zvířete“ je subjektivní kritérium, mají-li vaši sousedka/sousedé obavy z vašeho psa (byť dle vás neodůvodněné), měl byste jejich obavy respektovat a pes by měl náhubek nosit.

K výše uvedenému je nutné dodat, že chce-li po vás váš soused/ka, aby váš pes nosil náhubek ve společných prostorách, zcela bezdůvodně (neargumentuje strachem ze zvířete, či něčím jiným) nemůže po vás nikdo vyžadovat tuto povinnost plnit a nejedná se pak o porušení povinnosti.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay