26. května 2024

Právní poradna: Jak získat informaci o hospodaření bytového družstva

Jak mohu získat jako člen bytového družstva podrobné výsledky hospodaření našeho družstva přímo od správcovské firmy? Předseda našeho družstva nám dává minimum informací a to mě vede k tomu, že něco zatajuje. Mohu se tedy obrátit přímo na správcovskou firmu s tím, aby mi podle nějakého zákona tyto podrobné výsledky hospodaření poskytla?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit na to, že vzhledem k tomu, že neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to zejména znění stanov Vašeho bytového družstva, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to konkrétně ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“).

Kontrolu činnosti orgánů bytového družstva, tedy i jeho předsedy jakožto statutárního orgánu, vykonává dle ZOK kontrolní komise. V souvislosti s tím od nich může požadovat jakékoliv informace a doklady týkajících se hospodaření družstva.

V případě tzv. malých bytových družstev, tedy bytových družstev s méně než 50 členy, vykonává činnost kontrolní komise v případě, že ta nebyla stanovami zřízena, členská schůze. Zároveň má každý člen malého družstva však vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise. Jakýkoliv člen takového družstva tedy může požadovat od statutárního orgánu jakékoliv informace a doklady o hospodaření družstva.

Odpověď – 2. část

Ve Vaší situaci tedy záleží na tom, zda v případě Vašeho bytového družstva byla zřízena kontrolní komise či ne. Jestliže byla zřízena, můžete k ní podat stížnost na činnost předsedy bytového družstva a ta pak jeho činnost přezkoumá. V případě, že kontrolní komise zřízena nebyla, můžete sama po předsedovi příslušné informace a doklady požadovat.

Co se pak týče možnosti obrátit se přímo na správcovskou firmu, tak zákon nezakládá ani právo člena družstva požadovat informace a doklady týkající se hospodaření družstva po takovém subjektu, ani povinnost takového subjektu tyto informace poskytnout. Informace od správcovské firmy, která je ve smluvním vztahu s bytovým družstvem týkajícím se správy bytového družstva, může požadovat pouze osoba oprávněná jednat za bytové družstvo, a to zpravidla její statutární orgán.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay