15. června 2024

Právní poradna: Kdo hradí výměnu poměrových vodoměrů

Obec vlastní bytový dům s 12 byty, na patě domu je hlavní fakturační vodoměr a v každém bytě poměrový vodoměr. Na základě hodnot poměrových vodoměrů všech bytů vlastník rozúčtovává spotřebu studené vody naměřenou hlavním vodoměrem nájemníkům. Není sporu o tom, že výměnu hlavního vodoměru na patě domu hradí pronajímatel. Kdo hradí výměnu poměrových vodoměrů, které jsou nainstalované v jednotlivých bytech? Pronajímatel nebo nájemce? V nařízení vlády č. 308/2015 Sb. v §4 odst. f) je jako drobná oprava a běžná údržba uvedena „oprava a certifikace bytových měřidel“, ale ne výměna. Přesto jsem zaznamenala názory, že i výměnu poměrových měřidel má hradit nájemce. Nicméně oporu v legislativě nevidím jasně. Ale nejsem právník. 

Předem si dovoluji uvést, že bez znalosti všech aspektů Vaší situace, zejména pak nájemní smlouvy, budu vycházet toliko z platné právní úpravy, a to především ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), jakož i z Vámi zmiňovaného nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Jak sama uvádíte ve svém dotazu, podle věcného vymezení se za drobné opravy, které hradí nájemce, považují mj. opravy a certifikace bytových vodoměrů teplé a studené vody. Kromě věcného vymezení jsou drobné opravy vymezeny též výší nákladů, kdy platí, že za drobné opravy se považují opravy bytu, vybavení a výměny jednotlivých předmětů nebo jejich součástí, které nejsou vymezeny věcně, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne 1.000,- Kč.

Pokud tedy celkové náklady na výměnu poměrového (bytového) vodoměru nepřesáhnou 1.000,- Kč, přikláníme se k výkladu, že tento náklad hradí nájemce jako drobnou opravu.

Zároveň upozorňuji, že předmětné nařízení vlády stanoví roční limit nákladů na drobné opravy, který odpovídá 100,- Kč na m2 podlahové plochy bytu. Pokud je tento limit v kalendářním roce dosažen, další opravy se již nepovažují za drobné opravy a tyto hradí pronajímatel.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Shutterstock