22. července 2024

Právní poradna: Kdo mění myčku v pronajímaném bytě

Pronajímám byt, kde je i vestavěná myčka. Myčka se nyní rozbila a je potřeba koupit novou. Mám povinnost myčkou koupit jako pronajímatel, nebo si musí toto řešit nájemník? Ve smlouvě není myčka vedena jako vybaveni kuchyňské linky.

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, a to zejména přesné znění smlouvy, na základě které daný byt pronajímáte, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“).

V souladu s OZ platí, že pronajímatel má povinnost po dobu nájmu udržovat byt ve stavu způsobilém k užívání, jedná se o takovou údržbu, která bude zajišťovat, že byt bude sloužit svému účelu, tj. bude sloužit k uspokojování potřeb bydlení.

Týká se to zejména zajištění bydlení po technické stránce, kdy tato povinnost pronajímateli trvá po celou dobu nájemního stavu a za předpokladu, kdy pronajímatel tento standard na počátku nájemního vztahu zajistí, ale v průběhu nájmu bude tento standart narušen, je povinen zjednat v této věci nápravu a nájemce má po dobu, kdy je komfort jeho bydlení snížen, např. právo na slevu na nájemném.

Odpověď – 2. část

Nájemce má povinnost provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu. Pojmy běžná údržba a drobné opravy jsou pak definovány v nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu.

Co se týče vymezení drobných oprav podle výše nákladů, pak platí, že za drobné opravy se považují i další opravy, které nejsou výslovně vymezeny věcně, pokud náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 1.000, – Kč. Zároveň nařízení stanoví roční limit nákladů za drobné opravy, který nesmí v součtu přesáhnout částku rovnající se 100,- Kč na 1 m2 podlahové plochy bytu.

Jak vyplývá z výše uvedeného, pokud je myčka již zcela nezpůsobilá k užívání a je nutno přistoupit ke koupi nové, pak lze usuzovat, že povinnost zakoupit novou náleží Vám jako pronajímateli. To platí pro případ, že myčka přestala fungovat např. z důvodu jejího stáří, resp. opotřebení. Nikoliv z důvodu na straně nájemce.

Závěrem uvádím, že lze doporučit, abyste se ve věci koupě nové myčky, jakožto vybavení bytu, pokusila s nájemcem dohodnout na pro obě strany optimálním řešení této situace.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay