15. června 2024

Právní poradna: Kdy má majitel bytu právo na náhradu škody?

Mám dům s vícero byty, které pronajímám. Jeden z nájemníků v mém domě zničil jedny z dveří do domu. Dveře jsou hned za vchodovými dveřmi a vedou do společné chodby. S nájemníkem se dohadujeme, kdo zaplatí opravu. Já si myslím, že by měl on, jelikož se to stalo přímo jeho zaviněním. On tvrdí, že za škodu zase odpovídám já, jelikož jsem pronajímatel/správce a měl bych se starat, aby společné prostory byly v dobrém stavu. 

Odpověď

Předně si vás dovoluji upozornit na to, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku.

Z vašeho dotazu vyplývá, že nájemník svým jednáním vám jako vlastníkovi domu způsobil škodu spočívající v zničení dveří. Právo na náhradu škody je obecně upraveno v občanském zákoníku.

Aby byl k náhradě škody nájemník povinen, musejí být splněny následující předpoklady. Nájemník by musel zaviněně svým protiprávním jednáním zasáhnout do vašeho absolutního práva, v důsledku čehož by vám vznikla újma. Absolutním právem je mimo jiné i právo vlastnické.

Pokud by byly splněny zmíněné předpoklady, byl by k náhradě škody povinen nájemce, přičemž obecně, pokud dojde k zásahu do absolutního práva, má poškozený nárok na náhradu škody přímé i nepřímé.

Mám za to, že ve vašem případě byly splněny veškeré výše uvedené předpoklady, neboť jak vy sám uvádíte, nájemník zaviněně svým jednání zasáhl do vašeho vlastnického práva tím, že zničil vaše dveře, čímž vám vznikla škoda. Tuto škodu po něm můžete vymáhat, a to jak opravou dveří, tak náhradou nákladů za jejich opravení.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay