15. června 2024

Právní poradna: Kolik členů družstva musí odsouhlasit změnu stanov

Podle našich stanov je členská schůze usnášeníschopná, jsou-li přítomní členové družstva, kteří mají většinu všech hlasů. K přijetí usnesení je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných. Podle těchto stanov dále platí: přijímá-li členská schůze rozhodnutí o zrušení nebo přeměně družstva, vydání dluhopisů, schválení poskytnutí finanční asistence a uhrazení povinností, je členská schůze usnášeníschopná, jsou-li přítomni 2/3 všech členů, a usnesení přijímá 2/3 přítomných. Z tohoto vyplývá, že změnu (doplnění) stanov může odsouhlasit polovina z poloviny členů družstva? Existuje nějaká právní úprava, která stanoví hlasování o stanovách? Lze odsouhlasit jen dodatek (doplnění) stanov?

Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění stanov Vašeho bytového družstva, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 90/2021 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“).

Právní úpravu usnášeníschopnosti členské schůze, potažmo úpravu kvora potřebného k přijetí usnesení členské schůze nalezneme v ust. §§ 644 až 646 ZOK. Z Vašeho dotazu je patrné, že stanovy Vašeho bytového družstva zcela kopírují úpravu obsaženou ve shora uvedených ustanoveních.

Lze tedy shrnout, že k tomu, aby členská schůze Vašeho bytového družstva byla usnášeníschopná, musí být přítomní členové družstva, kteří mají většinu všech hlasů. K tomu, aby členská schůze mohla přijmout usnesení o změně stanov, je nutná většina hlasů přítomných členů.

Ve vztahu k dodatku či doplnění stanov uvádím, že se na tyto aplikují stejná pravidla, jako pro změnu stanov.

Zároveň je však nutno dodat, že v případě, kdy se chce členská schůze usnést o změně stanov, tak podle ust. § 659 odst. 2 písm. a) ve spojení s ust. § 776 odst. 2 ZOK, je toto usnesení nutno provést formou notářského zápisu.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay