15. června 2024

Právní poradna: Kontrola vyúčtování v SVJ

Má vlastník právo přerušit zálohování příspěvku v případě, kdy mu výbor SVJ odmítá vydat roční ověřitelné vyúčtování celého jeho příspěvku, a umožnit mu tak jeho kontrolu nahlížením (§ 1179 OZ) do všech dokladů SVJ, tj. zejména do zúčtovaného soupisu všech účetních dokladů v tomto vyúčtování celého jeho příspěvku zahrnutých?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dále zákona č. 67/2013 Sb. (dále jen „zákon o službách“).

Jakkoliv ve svém dotazu zcela konkrétně neuvádíte, ke kterému příspěvku přesně vztahujete Váš dotaz, s ohledem na jeho vyznění mám za to, že se dotazujete na postup při nemožnosti ověřit správnost účtování a využití příspěvku na správu domu a pozemku ve smyslu § 1180 odst. 1 občanského zákoníku. Z toho vycházím i ve své odpovědi.

Výslovné právo na kontrolu správnosti účtování a využití příspěvku na správu domu a pozemku zákon vlastníkovi neposkytuje. Vlastník však může tyto skutečnosti ověřovat při využití práva vlastníka na seznámení se s hospodařením osoby odpovědné za správu domu a pozeku ve smyslu § 1179 občanského zákoníku

Dle § 1179 občanského zákoníku má vlastník jednotky právo seznámit se s tím, jak osoba odpovědná za správu domu a pozemku hospodaří a jak spravuje dům a pozemek, Za účelem naplnění tohoto práva má pak zákon výslovně deklarované právo nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, do účetních knih a dokladů a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.

Odpověď – 2. část

Tomuto právu odpovídá „zrcadlová“ povinnost osoby odpovědné za správu domu a pozemku splnit. Jestliže dochází z její k porušování této povinnosti, může se vlastník jednotky domáhat ochrany svého práva soudní cestou, a tedy podáním žaloby na poskytnutí informací a zpřístupnění požadovaných dokladů.

Vlastník jednotky však nemůže nastalou situaci řešit Vámi dotazovaným způsobem, tj. přerušením placení příspěvku na správu domu a pozemku ve smyslu § 1180 občanského zákoníku, tedy příspěvku na dlouhodobé zálohy, jenž je lidově nejčastěji označován jako příspěvek do tzv. fondu oprav.

Takový postup by totiž nebyl v souladu se zákonem a došlo by tím k porušení povinnosti ze strany vlastníka jednotky.

Právo vlastníka (a jemu odpovídající povinnost společenství vlastníků) na poskytnutí informací a dokladů týkajících se společenství vlastníků ve smyslu § 1179 občanského zákoníku a povinnost vlastníka (a jemu odpovídající právo společenství) na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku jsou totiž na sobě zcela nezávislé.

Prodlení společenství se splněním povinnosti podle § 1179 občanského zákoníku tak umožňuje prodlení vlastníka se splnění povinnosti dle § 1180 občanského zákoníku).

V případě prodlení vlastníka s úhradou příspěvků na správu domu a pozemku by se tak SVJ mohlo domáhat splnění této povinnosti po vlastníkovi jednotky soudní cestou. Vlastníkovi by navíc nad rámec tohoto vznikla povinnost uhradit společenství vlastníků jednotek zákonný úrok z prodlení ve smyslu § 1970 občanského zákoníku.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay