22. července 2024

Právní poradna: Majitel bytu mě chce bezdůvodně vystěhovat

Nacházím se v citlivé situaci, pronajímatel mi hrozí vyhazovem z bytu a nemá pro to přitom žádný důvod. Může mi dát jen tak výpověď nebo ne?

Odpověď – 1. část

Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Co se týče možností pronajímatele vypovědět nájemci nájem, OZ poskytuje uzavřený výčet skutečností, pro které tak může pronajímatel učinit a také jakým způsobem.

Důvody pro které by Vám pak pronajímatel mohl nájem vypovědět jsou uvedeny v § 2288 OZ. Jedná se kupříkladu o hrubé porušení povinnosti nájemce plynoucí z nájmu, byl-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli či kupříkladu z důvodu potřeby uvolnění pronajatého bytu pro sebe nebo svého příbuzného. Výpovědní důvody se liší také v závislosti na tom, zda byl nájem uzavřen na dobu určitou či neurčitou.

OZ dále mimo výpovědní důvodu stanoví formální a obsahové náležitosti výpovědi, a tedy výpověď musí být zaprvé dána písemně a musí být nájemci, tedy Vám, doručena, přičemž ve výpovědi musí být uveden důvod výpovědi a také poučení o právu vznést proti této výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.

Odpověď – 2. část

Za předpokladu, že tedy nebude naplněn jeden ze zákonných výpovědních důvodů, nebude výpověď daná pronajímatelem oprávněná. K tomu podotýkám, že v takovém případě bude na Vás, abyste se bránila prostřednictvím žaloby na určení neplatnosti výpovědi u soudu, a to do dvou měsíců ode dne, kdy Vám bude výpověď doručena.

Pokud Vám dá pronajímatel výpověď za porušování Vašich povinností zvlášť závažným způsobem, OZ k tomuto stanoví, že neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.

Závěrem doplňuji, že v případě platné výpovědi činí výpovědní doba 3 měsíce, přičemž tato začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co Vám výpověď došla.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay