20. května 2024

Právní poradna: Mohu požádat o kompletní audit hospodaření v domě?

Už v loňském roce nám SVJ napočítalo náklady na bydlení (jsem vlastník bytu) cca 70 000,- Kč. V dubnu 2023 jsem v reakci na tuto extrémně vysokou částku zavřela všechny kohouty u radiátorů a byly zavřené celou zimu – stále jsou zavřené na doraz na nula. Nové vyúčtování je vystaveno na částku 90 000,- Kč. Mám podezření na podvodné jednání, ale nemám, jak zkontrolovat, zda bylo vyúčtování vystaveno správně. Na koho se, prosím, mohu obrátit pro kontrolu od vyššího úředního orgánu, než je SVJ? Nejraději bych požádala o kompletní audit hospodaření a odečtů v našem domu. Reklamaci vyúčtování musím podat nejpozději do 9. 5. 2024 – tedy ho odeslat poštou na začátku května 2024.

Odpověď – 1. část

Předně si vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika vašeho případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku a ze zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (dále jen „zákon o službách).

Pokud jde o vyúčtování služeb, platí, že ten, kdo služby zajišťuje (např. SVJ) je povinen příjemci služeb doručit vyúčtování, a to nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období, které zpravidla činí dvanáct měsíců.

V případě, že vy sama jako příjemce služeb nejste s vyúčtováním spokojena, máte právo žádat o informace k účtování, jako jsou náklady na konkrétní služby a vysvětlení, jak byly vypočteny. Také máte právo si získat kopie podkladů k účtování.

Obecně dále můžete jako příjemce služeb podat námitky proti vyúčtování do 30 dnů od doručení vyúčtování, přičemž na jejich vyřízení je stanovena lhůta 30 dní od doručení námitek. Námitky by měly obsahovat, v čem spatřujete nesprávnost vyúčtování.

Za situace, že by stran poskytovatele služeb (SVJ) nebyly v uvedené lhůtě námitky vyřízeny, máte právo dle zákona o službách žádat po SVJ pokutu a pokud není ve vašem SVJ ujednáno jinak, platí, že její výše činí 50 Kč za každý započatý den prodlení. V tomto ohledu vám proto doporučuji nejprve SVJ požádat o nahlédnutí do podkladů k vyúčtování a případně podat námitky proti vyúčtování.

Odpověď – 2. část

Dále uvádíte, že byste nejraději požádala o kompletní audit hospodaření vašeho SVJ. Jako vlastník bytové jednotky máte právo nahlížet do účetních knih a dokladů a rovněž si můžete najmout nezávislou účetní firmu, která do všech těchto podkladů na základě plné moci může nahlížet za vás. Tímto způsobem je možno dosáhnout nezávislého auditu. Nicméně vás upozorňuji, že náklady s tím spojené byste musela hradit vy. V tomto ohledu by bylo proto vhodnější se obrátit na kontrolní komisi, pokud ji má vaše SVJ zřízenou nebo hospodaření SVJ řešit na shromáždění.

Závěrem je třeba uvést, že orgány společenství odpovědné za jeho správu, musí tuto správu vykonávat s řádnou péčí a loajalitou, přičemž pokud své povinnosti poruší či dokonce porušují dlouhodobě, lze mít za to, že jsou odpovědné za škodu, kterou svým jednáním společenství způsobily.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay