15. června 2024

Právní poradna: Mohu si vzít do státního bytu spolubydlícího?

Bydlím ve státním bytě na dobu neurčitou a chci si sem vzít spolubydlícího, musím ho někam hlásit? V nájemní smlouvě je bod 3, cituji: „Nájemce je oprávněn užívat pronajaty být k bydlení a s ostatními nájemci v domě společně prostory domu. Nájemce je oprávněn přenechat byt nebo jeho část do podnájmu za podmínek § 2274 a násl. obč. zákoníku v platném znění.“ A bod 5: „Nájemce je povinen pronajímateli hlásit bez zbytečných odkladu skutečnosti rozhodné pro stanovení výše záloh za služby spojené s užíváním bytu. Výše záloh se znění od 1. dne následujícího měsíce. Nesplnění této oznamovací povinnosti do dvou měsíců ode dne kdy změna nastala, může být důvodem k výpovědi nájmu bytu.“

Jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a tedy ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Na základě zákonné úpravy, zejména pak ust. § 2272 OZ, máte jakožto pronajímatel právo přijmout nového člena do své domácnosti. Tuto skutečnost pak musíte bez zbytečného odkladu nahlásit pronajímateli.. Za předpokladu, že byste tak neučinil do dvou měsíců, co k danému navýšení počtu členů domácnosti došlo, jednalo by se z Vaší strany o zavažné porušení povinnosti nájemce a pronajímatel by Vám mohl v krajním případě vypovědět smlouvu.

Je ovšem nutné pečlivě projít smlouvu o nájmu, kterou jste s pronajímatelem uzavřel, a ujistit, že si nevyhradil právo souhlasu s přijetím nového člena do nájemcovy domácnosti. Pokud tam takovéto ustanovení bylo, byl by nutný souhlas pronajímatele. Souhlas pronajímatele by nebyl nutný za předpokladu, že by se jednalo o osobu blízkou, kupříkladu partner či děti, nebo další obdobné případy.

Důležité je také vzít v potaz velikost pronajatého bytu. Pronajímatel má totiž v případě, kdy by počet osob žijící v jedné domácnosti byl nepřiměřený velikosti bytu a bránil by tak žít v bytě v obvyklých pohodlných a hygienicky vyhovujících podmínkách, právo počet osob omezit.

Dále bych dodal, že je možné také dát část Vámi pronajatého bytu do podnájmu třetí osobě v případě, že v bytě trvale bydlíte, a to i bez souhlasu pronajímatele.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay