15. června 2024

Právní poradna: Možnosti ukončení nájmu

Pronajímám byt Ukrajincům na dobu určitou (2 roky), a ti mi teď oznámili, že odjíždí zpět na Ukrajinu a ukončují nájem. Mají na to právo?

Odpověď

Předně si Vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, konkrétně znění Vaší nájemní smlouvy, budu ve své odpovědi vycházet toliko z platné právní úpravy, a to zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

Dle OZ obecně platí, že nájem na dobu určitou může nájemce vypovědět pouze, změní-li se okolnosti, z nichž strany při vzniku závazku ze smlouvy o nájmu zřejmě vycházely, do té míry, že po nájemci nelze rozumně požadovat, aby v nájmu pokračoval. Výpověď musí být doručena druhé straně v písemné podobě a výpovědní doba jsou tři měsíce, přičemž počíná běžet prvního dne následujícího měsíce ode dne doručení výpovědi.

Jiné důvody výpovědi nájmu na dobu určitou ze strany nájemce OZ nestanovuje. Další důvody výpovědi nájmu na dobu určitou mohou být však případně upraveny v nájemní smlouvě.

Ve Vašem případě je na uvážení, zda odjezd nájemců na Ukrajinu za současné situace je změna okolností, která by jim umožňovala tímto způsobem nájem vypovědět. Bude nezbytné zkoumat, z jakého důvodu se na Ukrajinu vrací, kdy důvodem může být např. obdržení povolávacího rozkazu do armády.

Pokud byste se však domníval, že se o takovou změnu okolností nejedná, je možné domáhat se před soudem určení, že je výpověď neplatná, popřípadě se můžete domáhat dlužného nájemného za dobu, kdy měl nájem na dobu určitou podle nájemní smlouvy trvat.

Z Vašeho dotazu není zcela jasné, jakým způsobem ukončili nájemci nájem, ale pokud vypověděli nájem bez dodržení písemné formy výpovědi, případně nedodrželi výpovědní lhůtu, můžete se domáhat určení neplatnosti výpovědi, jak bylo již uvedeno výše, i z těchto důvodů.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay