22. července 2024

Právní poradna: Musí nájemník hradit poplatek za svoz odpadu?

Obracím se na vás s dotazem ohledně placení svozu odpadů v pronajatém bytě. Nastěhovali jsme se s manželem do bytu a po nějaké době jsem si já a dcera po domluvě s majitelkou zřídili v bytě trvalé bydliště. Majitelka bytu ale po mně od té doby chce, abych si zařídila poplatek za svoz odpadu buď na Magistrátu hl. m. Prahy, nebo v bytě u matky (ta je také v nájmu), nechce ho platit v rámci nájmu. Když jsem zjišťovala důvody, proč nemůžu platit svoz odpadů v pronajatém bytě, zjistila jsem, že má prý v bytě hlášeno nula osob. Trvale hlášen je v bytě ještě její syn, ale ten v bytě nebydlí. Muž má trvalé bydliště u rodičů. Ve smlouvě máme uvedenou částku, do níž jsou zahrnuty poplatky spojené s užíváním bytu (zálohy na ústřední topení, elektřinu a vodu) a pak poznámku, že v otázkách neupravených touto smlouvou se použijí ustanovení občanského zákoníku, poplatek za svoz odpadu ve smlouvě uveden nemáme. Chtěla bych se zeptat, zda je skutečně možné platit svoz odpadů přímo na magistrátu města, případně jinde? Byt je vlastněn v rámci SVJ. Nedává mi tato situace příliš logiku. Ráda bych měla vše v pořádku. Zároveň bych se chtěla zeptat, zda hrozí případně postih za neplacení poplatků majitelce, nebo nám?

Odpověď – 1. část

Předně si Vás dovoluji upozornit na to, že jelikož neznám veškerá specifika Vašeho případu, zejména pak znění Vaší nájemní smlouvy a stanov SVJ, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoník a také ze zákona o odpadech.

Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci upravuje zákon o místních poplatcích. Podstatné je, že v rámci každé obce může být úprava místních poplatků odlišná (prostřednictvím obecně závazné vyhlášky). V hlavním městě Praze např. platí obecně závazná vyhláška č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Dle uvedené vyhlášky platí, že poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Naopak plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro bytový dům vzniklo. V ostatních případech je plátcem vlastník nemovité věci. Je-li vlastníků více, jsou povinni zvolit si společného zmocněnce.

Odpověď – 2. část

Plátce je povinen poplatek vybrat od poplatníka a hromadně jej odvést správci poplatku. Z vašeho dotazu vyplývá, že v rámci bytového domu vzniklo SVJ, a tedy plátcem poplatku je dle dané vyhlášky právě SVJ. Současně dle vyhlášky platí, že SVJ má ohlašovací povinnost, a tedy jako plátce poplatku je povinno podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabylo nebo pozbylo postavení plátce poplatku, nebo ode dne, kdy došlo ke změně údajů uvedených v ohlášení.

SVJ by mělo hradit uvedený poplatek z příspěvků na správu domu a pozemku placených jednotlivými vlastníky jednotek v rámci bytového domu. Výše příspěvku každého vlastníka by se pak měla odvíjet od počtu osob užívajících danou jednotku a nahlášených vlastníkem jednotky.

Jelikož je svoz/odvoz komunální odpadu službou, kterou pronajímatel zajišťuje pro nájemce, má být rozsah těchto služeb předmětem dohody (nájemní smlouvy) mezi pronajímatelem a nájemcem. Způsob rozúčtování nákladů a způsob úhrady nákladů mezi pronajímatelem a nájemcem obsahuje poté zvláštní právní předpis, konkrétně zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Ve vašem případě mám za to, že by pronajímatel měl SVJ nahlásit skutečný počet osob, které daný byt užívají tak, aby bylo možné určit správnou výši poplatku. Mezi pronajímatelem a nájemcem by poté mělo být dohodnuto, jakým způsobem bude nájemce hradit pronajímateli náklady související se svozem/odvozem odpadu.

Závěrem doplňuji, že včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Za závažné ztěžování správy poplatků je správce poplatku oprávněn ukládat pořádkové pokuty a pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle daňového řádu.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay