15. června 2024

Právní poradna: Musím platit poplatky, když v bytě nebydlím?

Jsem vlastník bytu (SVJ). Také zde mám trvale bydliště. V bytě ale nebydlíme. V bytě nebydlí nikdo, nepronajímám ho. Platím pochopitelně příspěvek do fondu oprav. Platím i zálohy na služby. Ze služeb jsem se odhlásila. Ale vzhledem k tomu, že byt občas chodím kontrolovat a pro poštu atd., a jedu výtahem, tak na konci roku k vyúčtováni píšu přítomnost 1osoby (v lednu) a je to zohledněno ve vyúčtování. Pro upřesnění žiju na chatě, mám popelnice od obce na vše (třídíme) a odpad hradím zde. Je to takhle správně?

Odpověď – 1. část

Předně si vás dovoluji upozornit, že jelikož neznám veškerá specifika daného případu, budu ve své odpovědi vycházet z platné právní úpravy, a to zejména z občanského zákoníku, zákona o místních poplatcích a zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.

Dle občanského zákoníku platí, že vlastník jednotky je povinen platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (tj. služby), a to bez ohledu na to, zda vlastník jednotku skutečně užívá nebo ne. Z vašeho dotazu vyplývá, že v domě máte zřízeno SVJ, tudíž osobou odpovědnou za správu domu je právě SVJ. Zákon přitom výslovně nestanoví, jaké služby je osoba odpovědná za správu domu skutečně poskytovat. Konkrétnější rozsah, jakož i vyúčtování služeb bývá pravidelně upraven ve stanovách SVJ.

Co se týče rozúčtování služeb, dle zákona platí, že o způsobu rozhodne SVJ. Pokud takový způsob rozúčtování není stanoven rozhodnutím SVJ, jsou v zákoně stanovena podpůrná pravidla. Jedním z rozhodných kritérií pro rozúčtování služeb je přitom počet osob rozhodných pro rozúčtování. Z toho tak vyplývá, že pokud nemáte ve stanovách stanoveno jinak, je pro vyúčtování rozhodný faktický počet osob využívající bytovou jednotku. Nicméně občanský zákoník počítá s placením záloh minimálně vlastníkem bytu, který nepřenechal jeho užívání jiné osobě. S ohledem na vámi uvedené informace mám proto za to, že i přes to, že byt neužíváte, jste povinna platit zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu jakožto jeho vlastník.

Odpověď – 2. část

Co se týče platby za odpad, místní poplatky jsou upraveny zákonem o místních poplatcích. Konkrétní sazby za odpad, jakož i další upřesnění související s těmito platbami, stanovují obce ve svých obecně závazných vyhláškách. Obecně však platí, že je dle zákona o místních poplatcích poplatníkem fyzická osoba přihlášená v obci, nebo vlastník nemovité věci zahrnující mimo jiné stavbu pro rodinnou rekreaci.

Platbu poplatku za byt, ve kterém máte trvalý pobyt, od vás pravděpodobně vybírá SVJ a platí ho za vás a ostatní vlastníky bytů. Doporučuji si dané ověřit ve stanovách SVJ. Dále vám doporučuji si přečíst obecně závaznou vyhlášku obce, kde se nachází váš byt, jakož i obecně závaznou vyhlášku obce, kde se nachází vaše chata.

Zdroj: JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS

Foto: Pixabay